• Khoa học dữ liệu
  • Cơ sở toán cho tin học
  • Cơ học chất lỏng
  • Cơ học vật rắn
  • Đại số và lý thuyết số
  • Toán giải tích
  • Toán ứng dụng
  • Hình học và topo
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Phương pháp toán sơ cấp