Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Nguyễn Đình Dũng Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Viết Dược Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Tân Được Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương Khoa Địa chất
KS. Đỗ Ngọc Dương Phòng Quản trị - Bảo vệ
CN. Nguyễn Thùy Dương Phòng Kế hoạch - Tài chính
ThS. Nguyễn Ngọc Dương Phòng Khoa học - Công nghệ
GS. Hoàng Hữu Đường Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Đoàn Mạnh Duy Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Ngọc Duy Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Hữu Duy Khoa Địa lý
PTTH Trần Đức Duy Phòng Quản trị - Bảo vệ
TS. Ngọc Duy Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
TS. Đào Quang Duy Khoa Vật lý
ThS. Thị Duyên Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Trịnh Thị Thúy Giang Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính
ThS. Đặng Minh Hương Giang Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Minh Giang Khoa Hóa học
ThS. Thị Hương Giang Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên