Danh sách cán bộ

GS.TS. Lê Thanh Sơn

Thông tin chung
Lê Thanh  Sơn

GS.TS. Lê Thanh Sơn

Email: lethanhson@yahoo.com, sonlt@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Đơn vị: Ban giám hiệu
Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên