Danh sách cán bộ

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thông tin chung
Nguyễn Hữu Việt  Hưng

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Nhân dân

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên