Danh sách cán bộ

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Thông tin chung
Nguyễn Quang  Báu

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Nhân dân

Email: nguyenquangbau@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên