Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Thông tin chung
Nguyễn Thị  Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên