Danh sách cán bộ

GS.TS. Nguyễn Văn Nội

Thông tin chung
Nguyễn Văn  Nội

GS.TS. Nguyễn Văn Nội

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: noinv@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Phòng thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên