Ban Giám đốc

Ảnh Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác


PGS. TS Trần ngọc Anh

Giám đốc

Công ty TNHH KHTN
  • Website cựu sinh viên