Các bộ môn và Phòng thí nghiệm

Khoa Địa chất hiện tại gồm có 7 Bộ môn và 5 phòng thí nghiệm hiện đại.

- Bộ môn Địa chất Lịch sử

- Bộ môn Địa chất Dầu khí

- Bộ môn Địa hóa

- Bộ môn Trầm tích

- Bộ môn Địa kỹ thuật

- Bộ môn Quản lý và Phát triển Tài nguyên

- Bộ môn Địa chất môi trường

- Phòng thí nghiệm XRF

- Phòng thí nghiệm TEM

- Phòng thí nghiệm Đồng vị bền

- Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật

- Phòng thí nghiệm Địa chất - môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu

  • Website cựu sinh viên