Các đề tài dự án

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Tác giả

1

1979-1982

Vỏ phong hoá (VPH) bazan Tây Nguyên

Đề tài cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

2

1985

Vỏ phong hoá (VPH) bazan Việt Nam và khoáng sản liên quan

Đề tài cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

3

1986-1990

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tài nguyên các tỉnh giáp biển Miền Trung

Đề tài cấp Nhà nước

 

Mai Trọng Nhuận

4

1989

Vỏ phong hoá và khoáng sản liên quan vùng Hà Nội

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

5

1990

Nghiên cứu và lập bản đồ quy luật phân bố và dự báo sét - kaolin phụ cận Hà Nội tỷ lệ 1: 50.000.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

6

1990

Xác lập những cơ sở khoa học cho việc đánh giá tiềm năng các nguyên liệu cho công nghiệp hạt nhân.

Đề tài cấp Nhà nước

Mai Trọng Nhuận

7

1990

Trầm tích luận các thành tạo Đệ tứ đồng bằng Sông Hồng.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

8

1993

Đánh giá trạng thái địa chất môi trường biển nông ven bờ (0-30m nước) Vũng Tàu-Đại Lãnh

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

9

1993

Đánh giá hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ HảiVân-Đèo Ngang tỷ lệ 1: 500.000.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

10

1994

Nghiên cứu và lập bản đồ địa chất môi trường biển ven bờ (0-30 m nước) Đèo Ngang-Nga Sơn.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

11

1995

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Hà Tiên-Cà Mau

Đề tài tương đương cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

12

1995

Vỏ phong hoá và môi trường

Đề tài tương đương cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận và nnk

13

1995

Vỏ phong hoá Đông Pao

Đề tài tương đương cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

14

1996

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ NgaSơn,-HảiPhòng

Đề tài tương đương cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

15

1997

Vỏ phong hoá chứa đất hiếm vùng Tây Bắc Việt Nam.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

16

1997

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ HảiPhòng-Móng Cái.

Đề tài tương đương cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

17

1997

Khoáng vật học sỏi mật người trung niên vùng Hà Nội

Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Mai Trọng Nhuận và nnk

18

1998

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Cà Mau-Bạc Liêu.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

19

1998 - 2001

Quy luật phân bố xuất hiện và tác động đến môi trường các tai biến địa môi trường đới duyên hải Việt Nam

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

20

1999

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Bạc Liêu- Hàm Luông

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

21

1999

Xác lập cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên cho việc hoạch định đường biên giới trên biển.

Đề tài nhánh trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KHCN

Mai Trọng Nhuận

22

1999

Tác động đến môi trường của khai thác khoáng sản ở Hải phòng - Quảng Ninh.

Đề tài nhánh trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

23

1999

Nghiên cứu và thành lập bản đồ vỏ phong hoá và trầm tích Đệ tứ Việt Nam, tỷ lệ 1:1000.000.

Đề tài tương đương cấp bộ

Mai Trọng Nhuận và nnk

24

2000

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Trà Vinh - Vũng Tàu, tỷ lệ 1: 500.000

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước

 

Mai Trọng Nhuận

25

1990-2000

Lập bản đồ địa chất môi trường biển ven bờ (0-30 m nước) Việt Nam tỷ lệ 1/500.000

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

26

2000-2001

Đặc điểm trầm tích Holocene trong và ngoài rừng ngập mặn và biến động đường bờ vùng cửa sông Hồng.

Đề tài nhánh trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

27

2000-2003

Xác lập cơ sở khoa học địa chất cho xây dựng mô hình phát triển bền vững một số cửa sông điển hình Việt Nam.

Đề tài nhánh trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

28

2001

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ 0-30m nước Tuy Hòa-Cam Ranh, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

29

2001

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến biển ven bờ 0-30m nước Tuy Hòa-Cam Ranh, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

30

2002

Thành lập bản đồ địa chất môi trường biển nông ven bờ (0-30m nước) vùng Tuy Hòa - Phan Rí, tỷ lệ 1/100.000, Thuộc đề án: Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0 - 30 m nước ở tỉ lệ 1:100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỉ lệ 1:50.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

 

Mai Trọng Nhuận

31

2002

Thành lập bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến địa chất biển nông ven bờ (0-30m nước) vùng Tuy Hòa - Phan Rí, tỷ lệ 1/100.000, Thuộc đề án: Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0 - 30 m nước ở tỉ lệ 1:100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỉ lệ 1:50.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

32

2002

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ 0-30m nước Cam Ranh-Phan Rí, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

33

2002

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến biển ven bờ 0-30m nước Cam Ranh-Phan Rí, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

34

2002

Đánh giá tác động môi trường phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Yên giai đoạn 2002 - 2010.

Đề tài hợp tác với Bộ Thủy sản

 

Mai Trọng Nhuận

35

2002-2009

Chương trình nghiên cứu “Ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái Lan” của Liên Hiệp Quốc

Đề tài: Sử dụng bền vững đất ngập nước ven biển

Liên Hiệp Quốc tài trợ

Mai Trọng Nhuận

36

2003

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ 0-30m nước Phan Rí-Phan Thiết, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

37

2003

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến biển ven bờ 0-30m nước Phan Rí-Phan Thiết, tỷ lệ 1:100.000

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

38

2003-2005

Nghiên cứu các tai biến địa môi trường phục vụ phát triển bền vững một số khu vực trọng điểm đới duyên hải Việt Nam

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp bộ

Mai Trọng Nhuận

39

2004

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ 0-30m nước Phan Thiết - Hồ Tràm, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

 

 

Mai Trọng Nhuận

40

2004

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến biển ven bờ 0-30m nước Phan Thiết-Hồ Tràm, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

41

2004

Đánh giá tác động môi trường phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản huyện Hải Hà giai đoạn 2004 - 2010.

Đề tài hợp tác với Bộ Thủy sản

Mai Trọng Nhuận

42

2005

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ 0-30m nước Hồ Tràm-Vũng Tàu, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

43

2005

Nghiên cứu và lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến biển ven bờ 0-30m nước Hồ Tràm-Vũng Tàu, tỷ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

44

2005

Xây dựng mô hình địa hóa sinh thái cho phát triển bền vững Sá sùng và Bông thùa ven biển tỉnh Quảng Ninh.

Đề tài hợp tác với Bộ Thủy sản

 

Mai Trọng Nhuận

45

2005-2006

Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng bền vững tài nguyên địa chất ven biển. Lấy đới ven biển Phan Thiết -Vũng Tàu làm ví dụ

Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG

 

Mai Trọng Nhuận

46

2005-2007

Nghiên cứu, đánh giá mức độ bị tổn thương đới ven biển phục vụ phát triển bền vững

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

47

2005-2007

Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia.

Đề tài cấp bộ

 

Mai Trọng Nhuận

48

2006

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Nam Trung Bộ (0 - 30 m nước) tỉ lệ 1:100.000,

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển thuộc Đề án

Mai Trọng Nhuận

49

2007

Lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0 - 30 m nước tỷ lệ 1/100.000 và vùng trọng điểm Bạch Long Vĩ tỷ lệ 1/50.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

50

2007

Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm Bạch Long Vỹ tỷ lệ 1:50.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

51

2007

Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia.

Đề tài hợp tác với Cục Bảo vệ Môi trường

 

Mai Trọng Nhuận

52

2008

Điều tra đánh giá tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngập nước ven biển và đề xuất phương hướng quy hoạch sử dụng nhằm bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Đề tài hợp tác với Cục Bảo vệ Môi trường

 

Mai Trọng Nhuận

53

2007-2009

Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1:100000

Đề án hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

54

2009

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Đề tài cấp nhà nước

Mai Trọng Nhuận

55

2009 - 2011

Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững.

Đề tài hợp tác với Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường

Mai Trọng Nhuận

56

2010-2012

Chương trình SRV-07/056: Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam.

Đề tài hợp tác với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy

 

Mai Trọng Nhuận

57

2009 - 2013

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương vũng vịnh ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển bền vững (lấy ví dụ vịnh Chân Mây).

Đề tài cơ bản Mã số đề tài: 105.09.82.09

 

Mai Trọng Nhuận

58

2007-2010

Lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Việt Nam từ 30 -100m nước tỷ lệ 1/500.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

59

2006-2010

Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Việt Nam từ 30 -100m nước tỷ lệ 1/500.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

60

2011

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

61

2011

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

62

2011

Thành lập bản đồ mức độ tổn thương vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

63

2012

Lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Điền Hương - Cửa Tư Hiền từ 0 - 60 m nước, tỉ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

64

2012

Lập bản đồ hiện trạng địa môi trường vùng biển Điền Hương - Cửa Tư Hiền từ 0 - 60 m nước, tỉ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

65

2012

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Nam (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

66

2012

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Nam (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

67

2012

 

Thành lập bản đồ mức độ tổn thương vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Nam (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

68

2012-2013

Development of Vietnam low-carbon Scociety Scenario

Co-operation Project beetwen Vietnam National University and The University of Tokyo.

Mai Trọng Nhuận

69

2012-nay

Chương trình SRV-10/0026: Tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ phục vụ giảm thiểu địa tai biến ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Đề tài hợp tác với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy

 

Mai Trọng Nhuận

70

2013

Lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển cửa Tư Hiền - Bình Sơn từ 0 - 60 m nước, tỉ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

71

2013

Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển cửa Tư Hiền - Bình Sơn từ 0 - 60 m nước, tỉ lệ 1:100.000.

Đề tài hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Mai Trọng Nhuận

72

2013

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Quảng Nam - Khánh Hòa (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

73

2013

Thành lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Quảng Nam - Khánh Hòa (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

74

2013

 

Thành lập bản đồ mức độ tổn thương vùng biển Quảng Nam - Khánh Hòa (60 - 100 m nước), tỉ lệ 1:100.000.

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Mai Trọng Nhuận

  • Website cựu sinh viên