Công bố khoa học

Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy, Đỗ Thị Minh Tâm (2008), Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, tr. 1059-1068.

Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy, Đỗ Thị Minh Tâm (2008), Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, tr. 1059-1068.

  • Website cựu sinh viên