Hướng nghiên cứu

Bộ môn xác định bốn hướng nghiên cứu hiện nay là:

+ Hệ thống chính sách và pháp luật đất đai:

- Tác động của cơ chế chính sách, pháp luật đất đai đến nền kinh tế thị trường nói riêng và đối với kinh tế - xã hội nói chung;

- Cơ chế tổ chức, vận hành của hệ thống pháp luật đất đai - thị trường bất động sản;

- Các giải pháp tạo lập hành lang pháp lý cho sự vận động của quan hệ đất đai trong nền kinh tế thị trường;

- Quản lý nhà nước về đất đai trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế - xã hội của đất nước.

+ Kinh tế đất và thị trường bất động sản:

- Lý luận về thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản;

- Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất và sở hữu đất đai ở Việt Nam;

- Định giá đất và bất động sản;

- Những vấn đề kinh tế đất trong thị trường bất động sản;

- Hệ thống thông tin bất động sản.

+ Quy hoạch sử dụng đất:

- Tác động của cơ chế lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong biểu hiện công cụ quyền lực của Nhà nước về đất đai;

- Quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trong mối liên quan với quy hoạch đô thị và môi trường đô thị;

- Quy hoạch sử dụng đất khu vực nông thôn, quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

+ Hệ thống thông tin đất đai:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng phần mềm quản lý CSDL đất đai;

- Các phương pháp tự động hoá thu nhập dữ liệu đất đai trên cơ sở ứng dụng công nghệ ảnh số và GIS;

- Giải các bài toán kinh tế - xã hội có liên quan đến đất đai bằng công nghệ GIS/LIS;

  • Website cựu sinh viên