Công bố khoa học

Lê Đức An, Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, 2006. Địa mạo Hòn Khoai – một tài nguyên quý cho du lịch và nghiên cứu khoa học. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.229-238.

Nguyễn Đăng Hội, Nguyễn Cao Huần, Đặng Văn Bào, 2006. Biến đổi và diễn thế nhân tác của cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.301-307.

Phạm Quang Tuấn, Trần Văn Trường, Đặng Trung Tú (2008), Đặc điểm cảnh quan khu vực Thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008[T1] , tr 57 - 62

Trương Quang Hải, Ngô Trà Mai, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Diệu Hồng (2008), Quy hoạch môi trường làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng nghề gia công kim loại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, tr 27 - 33

Nguyễn Cao Huần, Trần Văn Trường, NOMA Haruo (2008), Đánh giá thực trạng sức khoẻ môi trường nông thôn ven biển khu vực Hà Nam, Huyện Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3

Trần Văn Trường, Nguyễn Cao Huần, Đặng Hải Linh (2008), Tiếp cận phân tích liên kết lưu vực và cảnh quan trong nghiên cứu sử dụng hợp lý lưu vực các hồ chứa Đông Nam Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 28 - 25

Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Đức Tuệ, Ngô Trà Mai (2008), Giải pháp xây dựng hệ thông tin địa lý 3 chiều, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 33 - 40

Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuấn, Dư Vũ Việt Quân (2008), Nghiên cứu quy hoạch sử dụng hợp lý cảnh quan và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái nông hộ trên dải cát ven biển Tỉnh Quảng Trị (lấy ví dụ xã Hải An, Huyện Hải Lăng), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 42 - 48

Nguyễn Cao Huần, Trần Văn Trường, NOMA Haruo (2008), Đánh giá hiện trạng sức khỏe môi trường khu vực nông thôn ven biển Hà Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 852 - 758

Phạm Quang Tuấn, Trần Văn Trường, Đặng Trung Tú (2008), Đặc điểm cảnh quan khu vực Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 741 - 751

Trần Văn Trường, Nguyễn Cao Huần, Đặng Hải Linh (2008), Tiếp cận phân tích tổng hợp lưu vực và cảnh quan cho sử dụng hợp lý lưu vực các hồ khu vực nam Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 759 - 769

Trương Quang Hải, Ngô Trà Mai, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Diệu Hồng (2008), Quy hoạch môi trường làng nghề (nghiên cứu trường hợp làng nghề gia công kim loại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 61 - 70

Nguyễn An Thịnh (2008), Phương pháp luận LANDEP trong nghiên cứu sinh thái cảnh quan đô thị (nghiên cứu điển hình tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 637 - 646

Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuấn, Đặng Văn Bào, Phạm Quang Anh, Dư Vũ Việt Quân, Trương Đình Trọng, 2010. Các miền cảnh quan lãnh thổ Việt Lào. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc, Hà Nội, 6-2010, pp 16-28.

Phan Văn Trường, Nguyễn Cao Huần, Đặng văn Bào, 2010. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước dưới đất trong các trầm tích đệ tứ vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc, Hà Nội, 6-2010, pp 1142-1150

 
  • Website cựu sinh viên