Giới thiệu

     

     Bộ môn Công nghệ Hóa học được thành lập năm 1997 (với tiền thân là Bộ môn Hóa Kỹ thuật thành lập năm 1975) đánh dấu bước phát triển tất yếu về mục tiêu đào tạo của khoa Hóa học, nhằm đóng góp nhiều hơn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển đất nước, công nghiêp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu xã hội.

     Bộ môn công nghệ hóa học được phân công đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và một số chuyên đề thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật hóa học, giảng dạy một số học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành trong chương trình đào tạo cử nhân hóa học và cử nhân tài năng & tiên tiến ngành hóa học của khoa Hóa học. Đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật hóa học của khoa Hóa học. 

     Bộ môn Công nghệ Hóa học luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, thể hiện ở việc đảm bảo thực hiện các đề tài nghiên  cứu khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm cũng như hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên làm khoa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.


Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên