Công bố khoa học

?thành>

- Các đề tài đã chủ trì và thực hiện

 Cấp Nhà nước:

 Đề tài NCCB: 9

 Đề tài KHCN: Tham gia 1 đề tài nhánh của đề tài KHCN

 Cấp Bộ và ĐHQG HN:

 Đề tài trọng điểm: 0

 Đề tài đặc biệt: 7        (kể cả đề tài của TT hỗ trợ NC Châu Á)

 Đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHTH, ĐHKHTN): 11

 Dự án triển khai các cấp:

       1 dự án  cấp ĐHQG

 Số công trình khoa học đã công bố:

             350 bài báo và ~ 200 báo cáo khoa học ở Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên