Lịch sử phát triển

PTN Hóa dược được thành lập từ năm 2008 để xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân Hóa dược tại Khoa Hóa học. Từ năm 2019, Khoa Hóa học triển khai đào tạo cử nhân Hóa dược Chất lượng cao theo thông tư 23. 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên