Ban giám đốc

Lãnh đạo PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh:
Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Văn Nội
Phó Giám đốc: PGS.TS. Trần Đình Trinh

  • Website cựu sinh viên