Lịch sử phát triển

1. Vài nét lịch sử:

  • Trụ sở giao dịch: Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

  • Điện thoại: 9331898, Fax: 8241140

Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học (Centre for Computational Chemistry -CCC) thành lập theo quyết định số 1003/TCCP ngày 3 tháng 8 năm 2001 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là đơn vị trực thuộc Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) Trung tâm là đơn vị nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ hỗ trợ và tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực ứng dụng tin học trong Hóa lý thuyết và Hóa học nói chung. Trung tâm hoạt động tuân thủ các quy định tại Nghị định 35/HĐBT ngày 28/10/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ và quy định của Trường ĐHKHTN về quản lý các Trung tâm trực thuộc Khoa.

Trung tâm ứng dụng Tin học trong Hóa học là đơn vị trực thuộc khoa Hóa học, có thể có con dấu và tài khoản riêng, được quản lý theo Qui định số 342/KH-SĐH ngày 22/12/1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học phối hợp với các Bộ môn trong Khoa Hóa học, các khoa và các đơn vị khác trong và ngoài Trường ĐHKHTN trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có liên quan. Trung tâm tham gia đào tạo theo sự phân công của Chủ nhiệm khoa Hóa học

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học:

  1. Khai thác các phần mềm tính toán: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu tính toán Hóa lí thuyết về Cấu trúc phân tử có tính chất Lí – Hóa – Sinh học.

  2. Xây dựng các phần mềm tính toán: Tập hợp các cán bộ có khả năng lập trình để xây dựng phần mềm Hóa học Tiếng Việt.

  3. Tổ chức các khóa huấn luyện kiến thức cơ bản về khai thác phần mềm có sẵn cho các cán bộ các bộ môn trong khoa có nhu cầu tính toán thường xuyên cho từng bài toán cụ thể theo các hướng:

-    Mô phỏng động lực học phân tử

-    Mô phỏng Fractal và Monte  - Carlo

-    Phương pháp hóa lượng tử

-    Nghiên cứu ghép nối máy tính và các hệ thống đo trong Hóa học

  1. Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học là đầu mối xây dựng các phần mềm giảng dạy Hóa học ở các cấp học từ phổ thông trung học, phục vụ công tác đào tạo Đại học đến Cao học và Tiến sỹ cho Khoa Hóa học.

  2. Để phục vụ công tác đào tạo Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học sẽ đảm nhiệm phần thực hành các chuyên đề: Toán trong Hóa; Tin trong Hóa cho các sinh viên Cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Hóa.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên