Đề tài, dự án

Các đề tài đã chủ trì và thực hiện

Cấp Bộ và ĐHQG HN:

          Đề tài đặc biệt: 2 (kể cả đề tài của TT hỗ trợ NC Châu Á)

          Đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHTH, ĐHKHTN): 4

Dự án triển khai ứng dụng các cấp:0

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên