Bộ môn Hải dương học

Chuyên ngành Vật lý biển được bắt đầu từ năm 1966 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, do nhóm Vật lý biển thuộc bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý đảm nhận. Năm 1967, Bộ môn Khí tượng-Hải dương được thành lập tại Khoa Địa lý-Địa chất, là những đơn vị tiền thân của Bộ môn Hải dương học. Năm 1970, Bộ môn Hải dương học được thành lập với tên gọi ban đầu Vật lý thủy quyển và được tái thành lập tại Khoa Khí tượng-Thủy văn và Hải dương học từ năm 1995. Tháng 3 năm 2004, một bộ phận của Bộ môn Hải dương học được tách ra để thành lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Quản lý Biển có chức năng và nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng quản lý tài nguyên và môi trường biển như một bộ môn.

Chủ nhiệm Bộ môn qua các thời kỳ

  • GS. TS. Lê Đức Tố (1970-1972; 1982-1995);
  • PGS. TS. Lê Quang Toại (1972-1976);
  • PGS. TS. Võ Văn Lành (1977-1982);
  • PGS. TS. Phạm Văn Huấn (1995-2000);
  • GS.TS. Đinh Văn Ưu (2001-nay).

Các giáo trình đã biên soạn

Cơ sở Hải dương học (1991); Thủy triều (2002); Dự báo thủy văn biển (2002); Tính toán trong Hải dương học (2003); Vật lý biển (2003); Thủy lực biển (2003); Tương tác biển - khí quyển (2003); Ngôn ngữ lập trình FORTRAN và ứng dụng trong KTTV&HDH (2006); Mô hình hoàn lưu biển và đại dương (2006); Dòng chảy biển (2006); Sóng biển (2006).

Các giáo trình đã biên dịch

Hải dương học vật lý; Cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn; Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học.

  • Website cựu sinh viên