Các đề tài dự án

I. Đề tài cấp nhà nước

 1. Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển. Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kính tế xã hội". MS.:KC.09.23/06-10 (2007-2010)do GS.TS. Đinh Văn Ưu chủ trì.
 2. Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt cá xa bờ vùng biển Việt Nam, MS: KC 09 03. (2001-2005) Chủ trì: :GS.TS. Đinh Văn Ưu
 3. Mô hình cấu trúc ba chiều (3D) hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông và các ứng dụng MS: KHCN 06 02 (1997-2000) Chủ trì: PGS.TS. Đinh Văn Ưu

II. Đề tài nghiên cứu cơ bản

 1.  Khảo sát quy luật biến thiên và dự báo các đặc trưng vật lý thủy văn biển Đông trên cơ sở kết hợp phân tích dữ liệu quan trắc và mô phỏng toán học. Mã số: 705506 2006-2008 Chủ trì: PGS. TS Phạm Văn Huấn
 2. Xây dựng mô hình liên hợp dòng chảy POM và sóng WAM để nâng cao chất lượng dự báo trường dòng chảy và trường sóng Biển Đông MS: 304106 2006-2008 Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Thọ Sáo
 3. Xây dựng mô hình tính toán và dự báo vận chuyển và bồi, xói bùn cát đáy tại đới ven bờ trong điều kiện tác động của bão, MS: 706 106 2006-2008 Chủ trì: :GS.TS. Đinh Văn Ưu
 4. Nghiên cứu khả năng chắn sóng của đê biển ngầm bằng mô hình toán hiện đại. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, mã số 304006, 2006-2008.Chủ trì: :TS. Phùng Đăng Hiếu
 5. Phân tích và dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông. Mã số: 742804 2004 - 2005 Chủ trì: PGS. TS Phạm Văn Huấn
 6. Ứng dụng mô hình 3 chiều nghiên cứu quá trình phát tán chất ô nhiễm và trầm tích vùng cửa sông ven biển2004 - 2005 Chủ trì:PGS. TS. Đinh Văn Ưu
 7. Phát triển và ứng dụng mô hình ba chiều dòng chảy vùng cửa sông ven biển, MS: 731 701 2001-2003 Chủ trì :PGS. TS. Đinh Văn Ưu
 8. Hệ thống dòng chảy bờ tây biển Đông và ảnh hưởng của nó tới điều kiện tự nhiên vùng biển Việt Nam. Mã số 7.8.11 1996-2000 Chủ trì: TS Phạm Văn Huấn

III. Đề tài cấp tỉnh, bộ, ĐHQGHN

 1. Xây dựng phần mềm bộ mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích phục vụ dự báo biến động môi trường vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.11.05 Chủ trì: GS. TS. Đinh Văn Ưu Thời gian: 2011-2013.
 2. Nghiên cứu biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.12.16 Chủ trì: ThS. Hà Thanh Hương Thời gian: 2012-2014
 3. Xây dựng mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình vùng ven bờ Cát Hải, Hải Phòng phục vụ công tác bảo vệ đê và công trình bờ biển. Đề tài trọng điểm. MS.: QGTĐ-07.94. Thời gian: 2007-2009 Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Ưu.
 4. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì. Thời gian 2009 - 2010.
 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc Bộ. MS: QG-08-11 Thời gian: 2008-2009, Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 6. Nghiên cứu trên mô hình tính toán các giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch Trung Hà trên sông Đà, góp phần hoàn thiện vận tải thủy từ Hải Phòng đến nhà máy thủy điện Sơn La MS: QT-07-45 Thời gian: 2007 Chủ trì: TS. Nguyễn Thọ Sáo
 7. Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long. Đề tài cấp ĐHQGHN, Mã số QT 06.34, Chủ trì: TS. Phùng Đăng Hiếu. Thời gian: 2006-2007.
 8. Phân tích cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối ở biển Đông. MS: QT-05-34 Thời gian: 2005,Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 9. Khảo sát thực nghiệm về đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển nông ven bờ. MS: QT-02-24 Thời gian: 2002 -2003 ,Chủ trì: PGS. TS. Phạm Văn Huấn
 10. Mô phỏng chế độ thuỷ lực trong hệ thống sông Hồng và Thái Bình khi có lũ lớn và triều cường MS: QT-01-22 Thời gian: 2001-2002,.Chủ trì: TS. Nguyễn Thọ Sáo

IV. Đề tài cấp cơ sở

 1. Ứng dụng mô hình thủy động lực 3D tính toán lan truyền ô nhiễm khu vực vịnh Bắc Bộ Mã số: TN - 08 - 36 Chủ trì: ThS. Hà Thanh Hương. Thời gian: 2008
 2. Sử dụng phương trình sóng không dừng nghiên cứu lan truyền sóng phức tạp trong vùng vịnh Qui Nhơn, Mã số TN 2000-24, Chủ trì: ThS. Phùng Đăng Hiếu. Thời gian: 2000 - 2001.
 • Website cựu sinh viên