Công bố khoa học

2014

 1. Phan Van Tan, Hiep Van Nguyen, Long Trinh-Tuan, Trung Nguyen-Quang, Thanh Ngo-Duc, Patrick Laux, Thanh Nguyen-Xuan, 2014: Seasonal Prediction for Vietnam using the Regional Climate Model version 4.2 (RegCM4.2). Advances in Meteorology, Accepted, In press
 2. Phan Van Tan, Trinh Tuan Long, Bui Hoang Hai, and Chanh Kieu, 2014: Experimental Seasonal Forecast of Tropical Cyclone Activity for Vietnam’s Coastal Region using the Regional Climate Model version 4.2 (RegCM4.2). Submitted to Climate Research, Under revision
 3. Ngo-Duc, T., C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van, 2014: Future climate projections for Vietnam based on three regional climate models. Climate Research, accepted.

2013

 1. Trần Quang Đức 2013. Ứng dụng mô hình khí hậu toàn cầu CAM mô phỏng các trường khí hậu cho đợt El Nino mạnh năm 1982-1983.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 72-79
 2. Trần Quang Đức , Trịnh Lan Phương 2013 Sự biến đổi phơn và nắng nóng ở Hà Tĩnh – Miền Trung Việt NamTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.32-40
 3. Vu-Thanh H., T. Ngo-Duc, and T. Phan-Van 2013 Evolution of meteorological drought characteristics in Vietnam during the 1961-2007 period, Theoretical and Applied Climatology, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-013-1073-z.
 4. Vũ Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hà 2013 So sánh một vài chỉ số hạn hán ở các vùng khí hậu Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.51-57
 5. Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hằng, Ngô Đức Thành 2013  Nghiên cứu ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ 1961-2000 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.72-80
 6. Kiều Thị Xin,Vũ Thanh Hằng, Lê Đức, Nguyễn Mạnh Linh 2013 Mô phỏng khí hậu khu vực Việt Nam với sử dụng mô hình khí hậu khu vực bất thủy tĩnh NHRCM và thủy tĩnh RegCM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.243-251
 7. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2013: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường Tập 29, số 1, tr. 1-10.
 8. Patrick Laux, Van Tan Phan, Christof Lorenz, Tran Thuc, Lars Ribbe, Harald Kunstmann, 2013: Setting Up Regional Climate Simulations for Southeast Asia. High Performance Computing in Science and Engineering ’12, pp 391-406
 9. Nguyễn Văn Hồng, Ngô Đức Thành 2013 Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.58 - 64
 10. Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành 2013 Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ  dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 134 - 142
 11. Nguyen-Thi H.A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2013: Long-Term Trends in Tropical Cyclone Rainfall over Vietnam. Journal of Agroforestry and Environment, vol 6 (2).
 12. Ngo-Duc T., J. Matsumoto, H. Kamimera, and H.-H. Bui, 2013: Adjustment of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GS Ma P) data over the Thu Bon-Vu Gia basin in Central Vietnam by using artificial neural networks. Hydrological Research Letters, accepted.
 13. Du D.T., T. Ngo-Duc, M. Hoang-Thi, and C. Kieu, 2013: A Study of Connection between Tropical Cyclone Track and Intensity Errors in the WRF Model. Meteorology and Atmospheric Physics, doi:10.1007/s00703-013-0278-0.
 14. Nguyen-Le D., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, 2013: Climatological onset date of summer monsoon in Vietnam. International Journal of Climatology, conditionally accepted
 15. Duc Tran-Quang, Phuong Trinh-Lan, Hang Vu-Thanh 2013 A study on the changes of foehn activities at Huong Khe station in North Central Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.337-342, Danang, Vietnam
 16. Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, 2013 An analysis of meteorological drought features in Vietnam during the 1961-2007 periodThe Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.117-124, Danang, Vietnam
 17. Kieu Thi Xin, Vu Thanh Hang, Le Duc, Nguyen Manh Linh 2013 Simulation of heavy rainfall over Vietnam-East Sea area using high resolution regional climate models (RegCM and NHRCM) and comparison. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 , p.171-176, Danang, Vietnam
 18. Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thi-Thanh, Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc 2013: A study on rainy season onset dates over Vietnam for the period 1951-2007 using the APHRODITE data. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.201-208, Danang, Vietnam
 19. Phan Van Tan and Thanh Ngo-Duc 2013: Climate Change in Vietnam: Observed Changes, Evident Impacts and Projected Trends. Asian Congress on Citizen & Environment Safety & Security, NUS Singapore, 5-7 June 2013,http://www.accesscongress.org/abstracts-day-3-session-3-5
 20. Phan-Van, T., T. Ngo-Duc: 2013 Observed and projected rainfall changes in Vietnam. Smart Water Grid International Conference 2013 (SWGIC), November 12-14, 2013. Incheon, S. Korea (to appear).
 21. Jack Katzfey, Kim Nguyen, John McGregor, Peter Hoffmann, Suppiah Ramasamy, Hiep Nguyen, Thang Nguyen, Tan Van Phan, Trung Nguyen Quang 2013: Dynamical Downscaling of the SE Asian Monsoon, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia
 22. Quan Le Nhu, Tan Phan Van, Trung Nguyen Quang, Thanh Ngo Duc 2013. Trends in Extreme Rainfall Event over Vietnam: Historical data end Model Verification. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.209 - 224, Danang, Vietnam
 23. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van 2013: A use of Three Regional Climate Models and their ensemble combination in Projecting Future Climate in Vietnam. International Workshop on Downscaling. October 1-3. Tsukuba, Japan (to appear).
 24. Thanh Ngo-Duc, Trung Nguyen-Quang, 2013: Simulation of 1961-2000 summer monsoon onset over Vietnam using a regional climate model. Japan Geoscience Union, May 19-21, 2013, Chiba, Japan.
 25. Hoang Anh Nguyen Thi, Jun Matsumoto, Thanh Ngo Duc and Nobuhiko Endo 2013. An insight view of the tropical cyclone-incluced rainfall in Central Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.135-154, Danang, Vietnam
 26. Quoc Phung-Kien, Thanh Ngo-Duc, and Hai Bui-Manh: Building criteria for rainfall determination by using Tam Ky weather radar data. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, Da Nang, Vietnam. 63-71.
 27. Thanh Ngo-Duc, Huong Ngo-Thi-Thanh, Hue Nguyen-Thanh, Trung Nguyen-Quang 2013: Summer monsoon onset over Vietnam for the period of 1961-2000 using RegCM4.2. The Second International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 4-6, 2013, Baguoi, Philippines.
 28. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van 2013: A use of Three Regional Climate Models and their ensemble combination in Projecting Future Climate in Vietnam. International Workshop on Downscaling. October 1-3. Tsukuba, Japan (to appear).
 29. Thanh Ngo Duc, Jun Matsumoto, Hideyyuki Kamimera 2013. Validation and Application of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) data over Vietnam. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013, p.225 - 234, Danang, Vietnam
 30. Trung Nguyen Quang, Peter Hoffmann, Jack Katzfey, Tan Van Phan 2013: Investigating the Heat-wave Duration Index for Vietnam, AOGS 2013 10th Annual Meeting and Geosciences World Community Exhibition, June 24-28, 2013, Brisbane, Australia. 

2012

 1. Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012: Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.161 -172
 2. Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2012: Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961-2007. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.129 -135
 3. Thanh NGO-DUC, Quang-Trung NGUYEN, Tuan-Long TRINH, Thanh-Hang VU, Van-Tan PHAN, Van-Cu PHAM, 2012: Near Future Climate Projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3. Sains Malaysiana 41(11), pp 1325-1334
 4. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (4th International Conference on Vietnamese Studies). 26-28/11/2012, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
 5. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, 2012: Seasonal precipitation trend in Vietnam in the past and its projection into the future. The 10th International Symposium on Southeast Asian Water Environment. Nov 8-10, 2012, Hanoi, Vietnam
 6. Truong N. M, V. T. Hang, R.A. Pielke Sr., C.L. Castro, and K. Dairaku, Synoptic-scale physical mechanisms associated with the Mei-yu front: A numerical case study in 1999, Asia Pacific J. Atmos. Sci., 48, 433-448, 2012.
 7. Nguyễn Thị Lan, Trần Quang Đức, 2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới một số đặc trưng gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu, lần thứ 15. Nhà xuất bản KHKT. Tập 1, tr 67-73
 8. Trần Quang Đức, 2012. Nghiên cứu xu thế biến động của hoàn lưu gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu, lần thứ 15. Nhà xuất bản KHKT. Tập 1, tr. 26-32.
 9. Nguyen-Thi H.A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: Long-Term Trends in Tropical Cyclone Rainfall over Vietnam. Journal of Agroforestry and Environment, 6 (2), 89-92. (ISSN 1995-6983). [ PDF ]
 10. Kieu, Chanh Q., Nguyen Minh Truong, Hoang Thi Mai, Thanh Ngo-Duc, 2012: Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter. J. Atmos. Oceanic Technol., 29, 1794–1810. doi: http://dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-12-00020.1.
 11. Ngo-Duc, T., Q.T. Nguyen, T.L. Trinh, T.H. Vu, V.T. Phan, and V.C. Pham, 2012: Near future climate projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3, Sains Malaysiana, 41(11), 1325-1334. [ LINK ]
 12. Nguyen-Thi, H. A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam. SOLA, 2012, Vol. 8, 041-044, doi: http://dx.doi.org/10.2151/sola.2012-011.
 13. Thanh Ngo-Duc, Jun Matsumoto, Hideyuki Kamimera, and Hiroshi Takahashi: Performance of the Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) data over Vietnam and its topographic correction. The 4th TRMM and GPM International Science Conference. November 13-16, 2012, Tokyo, Japan.
 14. Jun Matsumoto, Hiroshi Takahashi, Thanh Ngo-Duc, Thanh Binh Nguyen-Thi, Hoang Anh Nguyen-Thi, Nobuhiko Endo and VanTue Nguyen: Precipitation climatology in Vietnam by utilizing satellite and ground based observations. The 4th TRMM and GPM International Science Conference. November 13-16, 2012, Tokyo, Japan.
 15. Thanh Ngo-Duc: Micro-satellite User Community in Vietnam: roadmap and challenges. Japan GeoScience Union Meeting 2012. May 20-25, 2012, Chiba, Japan.
 16. Thanh Ngo-Duc: Potential contribution of the REMOCLIC group to the CAAM studies. The First International Workshop of Climatic Changes and Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. March 3-5, 2012, Bangkok, Thailand.

2011

 1. Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011: Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Trung Trung Bộ bằng phương pháp hạ quy mô động lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 70-79
 2. Ho T, Phan V, Le N, Nguyen Q, 2011: Extreme climatic events over Vietnam from ­observational data and RegCM3 projections. Clim Res 49:87-100
 3. Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan, 2011: On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). The Second International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water Cycle. Nha Trang, Viet Nam, August 22-24.
 4. Lê Như Quân, Phan Văn Tân, 2011: Dự tính sự biến đổi của một số chỉ số mưa lớn trên lãnh thổ Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 27, số 1S, tr. 200-210
 5. Thanh Ngo-Duc, Phan Văn Tân, Masahiro HOSAKA, Nguyễn Quang Trung, Lương Mạnh Thắng, Kiều Quốc Chánh: Evaluating performance of different regional simulations in present day climate and combining near future multi-model projections over Central Vietnam. The Second International HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam. 363-373
 6. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Bùi Hoàng Hải, Công Thanh, Lê Thị Thu Hà, Hoàn lưu và mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ front Mei-yu: Vai trò của dòng xiết trên cao, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, số 1S, trang 244-254, 2011.
 7. Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Trung, Trịnh Tuấn Long, Dự tính sự biến đổi của hạn hán ở Miền Trung thời kỳ 2011-2050 sử dụng kết quả của mô hình khí hậu khu vực RegCM3, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, số 3S, trang 21-31, 2011
 8. Trần Quang Đức, 2011. Xu thế biến động của một số đặc trưng ENSO  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 29-36
 9. Trần Quang Đức  2011. Xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè khu vực Việt NamTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 14-20
 10. Nguyễn Quang Vinh, Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu định dạng ảnh ra đa TRS-2730 kết hợp lọc nhiễu và tổ hợp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 96-101
 11. Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ. Tập 27, số 1S, tr. 235-243.
 12. Hideyuki Kamimera, Ngô Đức Thành, Kooiti Masuda, Lê Viết Xê, Nguyễn Thị Tân Thanh và Jun Matsumoto, 2011: Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa ra đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11 năm 2007 trên khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 601, 43-47.
 13. Trang Dinh-Minh, Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van: Investigating Changes in near future temperature and precipitation in Central VietNam using multi-model simulations. The 3rd International Winter School and Workshop on Climate /Environment Change. December 20-23, 2011, Seoul, Korea. 46-49.
 14. Thanh Ngo-Duc: Using the GSMaP data for streamflow modeling in Central Vietnam. The 3rd GPM Asia Workshop on Precipitation Data Application Technique. December 7-9, 2011, Tokyo, Japan.
 15. Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành: Xây dựng kịch bản Biến đổi khí hậu chi tiết cho khu vực Trung Trung Bộ. Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, 04/11/2011, Đông Hà, Việt Nam. 25-45.
 16. Bin He, Thanh Ngo-Duc, Han Xue, Kaoru Takara, Kenichiro Kobayashi, Yosuke Yamashiki: Projection of fine resolution daily precipitation and air temperature in Vietnam using climate change scenarios from GCMs. The IHP Symposium on Extreme Events "Meteorological, Hydrological and Tsunami Disasters: Social Adaptation and Future" (EXTREME2011), October 24-28, 2011, Kyoto, Japan. 135-144.
 17. Ngo Duc Thanh, Phan Van Tan: Monitoring and Modeling of Climate change in Vietnam. The Vietnam-Japan workshop: Coastal monitoring for climage change adaptation. September 20, 2011, Hanoi, Vietnam. 
 18. Phan Van Tan, Nguyen Quang Trung, Ngo Duc Thanh, Le Nhu Quan: On the seasonal prediction of surface climate over Vietnam using Regional Climate Model (RegCM3). The Second International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam. 97-106.
 19. Thanh Ngo-Duc, Phan Văn Tân, Masahiro HOSAKA, Nguyễn Quang Trung, Lương Mạnh Thắng, Kiều Quốc Chánh: Evaluating performance of different regional simulations in present day climate and combining near future multi-model projections over Central Vietnam. The Second International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon and Water Cycle, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam. 363-373. 
 20. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, Quang Trung Nguyen: Multi-model approach for projecting future climate change conditions in Central Vietnam. 2nd International Conference on Sustainability Science in Asia (ICSS-Asia), March 2-4, 2011, Hanoi, Vietnam. 45-46. 
 21. Thanh Ngo-Duc, Tan Phan-Van, Quang Trung Nguyen, Manh Thang Luong: Climate Change projections for Central Vietnam until 2050 using RegCM3. JSPS International Forum: "Climatic Changes in Monsoon Asia", January 6-7, 2011, Bangkok, Thailand. 
 22. Jun Matsumoto, Takehiko Satomura, Atsushi Higuchi, Shinjiro Kanae, Hiroshi Takahashi, Peiming Wu, Nobuhiko Endo, Hisayuki Kubota, Ikumi Akasaka, Miki Hattori, Jun-Ichi Hamada, Shuichi Mori, Manabu D. Yamanaka, Taikan Oki, Ming-Cheng Yen, Tsing-Chang Chen, Dinh Duc Tu, Nguyen Thi Tan Thanh, Tran Van Sap, Ngo Duc Thanh, Fadli Syamsudin, Somchai Baimoung, Shin-Ya Ogino, Kooiti Masuda and Taiichi Hayashi: Monsoon Asian Hydro-Atmoshere Scientific Research and prediction Initiative (MAHASRI) and climatic changes in Southeast Asia. JSPS International Forum: "Climatic Changes in Monsoon Asia", January 6-7, 2011, Bangkok,Thailand. 
 23. Bùi Hoàng Hải, Nguyễn Quang Trung, 2011: Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr. 71-80

2010

 1. Vũ Thanh Hằng, Ngô Thị Thanh Hương, Phan Văn Tân, 2010: Đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ Việt Nam giai đoạn 1945-2007. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 26, số 3S, tr. 344-353
 2. Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Lê Hằng, Phan Văn Tân, 2010: Dao động và biến đổi của hiện tượng rét đậm, rét hại ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 26, số 3S, tr. 334-343
 3. Trần Anh Đức, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2010: Xây dựng bộ số liệu mưa ngày VNGP_1DEG trên lưới 1ox1o kinh vĩ cho Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 2 (590), tr. 42-48
 4. Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, Vũ Thanh Hằng, Nguyễn Quang Trung, Extreme climate events in Vietnam – tropical cyclones and heavy rainfall phenomena observed in the past, The third International Workshop on Prevention and Mitigation of Meteorological Disasters in Southeast Asia, Beppu, Japan, 2010.
 5. Chu Thị Thu Hường, Phạm Thị Lê Hằng, Vũ Thanh Hằng, Phan Văn Tân, Mức độ và xu thế biến đổi của nắng nóng ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26, số 3S, trang 370-383, 2010.
 6. Chu Thị Thu Hường, Phan Văn Tân,Vũ Thanh Hằng, Mức độ và xu thế biến đổi của tốc độ gió cực đại trên khu vực Việt Nam trong thời kỳ 1961-2007, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 597, pp. 32-41, 2010.
 7. Van-Tan PHAN, Thanh NGO-DUC, Thanh-Hang VU, Minh-Ha HO, Manh-Thang LUONG, Quang-Trung NGUYEN: Building climate change scenarios of temperature and precipitation for Central Vietnam using dynamical downscaling technique. APHW-5 (Association of Hydrology and Water Resources) conference.November 8-10, 2010, Hanoi, Viet Nam.
 8. Vu Thanh Hang, Nguyen Thi Trang, An analysis of drought conditions in Central Vietnam during 1961-2007, VNU Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 26, No.2, 75-81, 2010
 9. Nguyễn Thị Tân Thanh, Đinh Đức Tú, Ngô Đức Thành, Hoàng Minh Toán, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Tấn Liên, Lê Viết Xê, Hideyuki Kamimera, Jun Matsumoto, 2010: Kết quả hợp tác trong khuôn khổ của MAHASRI/AMY (Giai đoạn 2006-2010). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 600, 6-14.
 10. Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera, 2010: Sử dụng bản đồ độ cao địa hình số trong bài toán quy hoạch mạng lưới ra đa thời tiết của Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 600, 34-39.
 11. Bùi Thị Khánh Hòa, Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2010: Nghiên cứu đánh giá các nguồn số liệu khác nhau phục vụ cho bài toán định lượng mưa sử dụng số liệu ra đa tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 584, 31-41.
 12. Shin-Ya Ogino, Ngô Đức Thành, Hoàng Thị Thủy Hà, Nguyễn Thị Tân Thanh, 2010: Chương trình quan trắc ozone phân tầng SOWER/Pacific và một số kết quả nghiên cứu bước đầu ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 590, 49-53.
 13. Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera: Khảo sát sơ bộ vị trí lắp đặt trạm ra đa thời tiết sử dụng bản đồ độ cao địa hình số. Tuyển tập Hội thảo Khoa học Khí tượng Cao không lần thứ VII, tháng 12, 2010. Hà Nội, Việt Nam. 69-76.
 14. Ronchail J., Ngo-Duc T., Gertirana A., Guyot Jean-Loup, Drapeau G. Fichiers de pluie et modélisation hydrologique : applications en Amazonie. In : Dubreuil V. (ed.), Planchon O. (ed.), Quenol H. (ed.), Bonnardot V. (ed.) Risques et changement climatique. Rennes (FRA) ; Paris : COSTEL; AIC, 2010, p. 529-534.
 15. Thanh Ngo-Duc, Duc Tran-Anh, Tan Phan-Van: The Vietnam Gridded Precipitation dataset (VnGP) in comparison with the 3B42-TRMM data. The 2nd GPM Asia Workshop on Precipitation Data Application Technique.September 27-29, 2010, Tokyo, Japan.
 16. Tan Thanh Nguyen-Thi, Duc-Tu Dinh, Thanh NGO-DUC, Minh-Toan Hoang, Quang-Vinh Nguyen, Viet-Xe Le, Hideyuki Kamimera, Jun Matsumoto:  Summary of the MAHASRI activities in Vietnam during the 2006-2010 period: a view-point from the Vietnamese side. APHW-5 (Association of Hydrology and Water Resources) conference.November 8-10, 2010, Hanoi,Vietnam.
 17. Hideyuki Kamimera, Thanh Ngo-Duc, Kooiti Masuda, Viet Xe Le, Tan Thanh Nguyen-Thi and Jun Matsumoto: Building and evaluating a radar-raingauge combined gridded data set of rainfall over central Vietnam. APHW-5 (Association of Hydrology and Water Resources) conference.November 8-10, 2010, Hanoi,Vietnam.
 18. Shin-Ya Ogino, Jun Matsumoto, Peiming Wu, Nobuhiko Endo, Hisayuki Kubota, Hideyuki Kamimera, Miki Hattori, Susan R. Espinueva,Prisco D. Nilo, Tran Quang Chu, Ngo Duc Thanh, Nguyen Thi Tan Thanh, Tran Van Sap: Heavy rainfall in the central Vietnam due to cold surges and westward propagating waves: An observation plan in 2010. AOGS (Asia Oceania Geosciences Society), July 5-9, 2010, India. AS18-A003
 19. Thanh NGO-DUC, Tan PHAN-VAN, Hang VU-THANH, Trung NGUYEN-QUANG, Extreme Climate Events in Vietnam - Tropical Cyclones and Heavy Rainfall Phenomena Observed in the Past.The Third International Workshop on Prevention and Mitigation of Meteorological Disasters in Southeast Asia, March 1-4, 2010, Beppu, Japan. p.33. 

2009

 1. Bùi Khánh Hòa, Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2009: Nghiên cứu đánh giá các nguồn số liệu khác nhau phục vụ cho bài toán định lượng mưa sử dụng số liệu ra đa tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 8 (584), tr. 31-41
 2. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, 2009: Xây dựng sơ đồ dò tìm xoáy bão cho mô hình RegCM3 để mô phỏng sự hoạt động của bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 8 (584), tr. 1-8
 3. Đỗ Huy Dương, Phan Văn Tân, Võ Văn Hòa, 2009: Đánh giá khả năng mô phỏng một số yếu tố khí hậu cực đoan của mô hình khí hậu khu vực RegCM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 8 (584), tr. 15-23
 4. Vũ Thanh Hằng, Chu Thị Thu Hường, Phan Văn Tân, 2009: Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 25, số 3S, tr. 423-430
 5. Hồ Thị Minh Hà, Phan Văn Tân, 2009: Xu thế và mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị ở Việt Nam trong giai đoạn 1961-2007. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 25, số 3S, tr. 412-422
 6. Phan Van Tan, Ngo Duc Thanh, Ho Thi Minh Ha, 2009: Seasonal and Inter-annual variations of surface climate elements over Vietnam. Climate Research, 40, 49-60.
 7. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, 2009: Numerical simulations of the effect of Black Carbon Aerosol on Regional Climate in South-East Asia and Vietnam. Proceedings of International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon, 5-8 Mar, Danang, Vietnam, pp. 185-197.
 8. Phan Văn Tân, Nguyễn Lê Dũng, 2009: Thử nghiệm ứng dụng hệ thống WRF-VAR kết hợp với sơ đồ ban đầu hóa xoáy vào dự báo quĩ đạo bão trên Biển Đông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 7(583), tr. 1-9.
 9. Phan Văn Tân, Trần Quang Đức, Hồ Thị Minh Hà, Lương Mạnh Thắng. 2009 Về khả năng ứng dụng mô hình RegCM vào dự báo hạn mùa các trường khí hậu bề mặt ở Việt Nam. TTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ , Tập 25, Số 4, tr. 241-251
 10. Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, Lương Mạnh Thắng, Trần Quang Đức. 2009 Về khả năng ứng dụng mô hình RegCM vào dự báo hạn mùa các trường khí hậu bề mặt ở Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, Hà Nội, tháng 12, 2009, tr 580-592
 11. Pappenberger, F., H. Cloke, G. Balsamo, T. Ngo-Duc , and T. Oki, 2009: Global runoff routing with the hydrological component of the ECMWF NWP system, International Journal of Climatology, 29, doi: http://dx.doi.org/10.1002/joc.2028.
 12. Phan,V.T., T. Ngo-Duc, and T.M.H. Ho, 2009: Seasonal and interannual variations of surface climate elements over Vietnam,Climate Research, 40, 49-60. doi:http://dx.doi.org/10.3354/cr00824
 13. Thanh NGO-DUC, Taikan OKI, Tuan DAO ANH, Tan Thanh NGUYEN-THI: Severe floods in Central Vietnam simulated by the WRF-TRIP coupling system. MAHASRI-HyARC workshop, March 5-7, 2009, Danang, Vietnam. 53-61.
 14. Van-Tan PHAN, Thanh NGO-DUC,Thi-Minh-Ha HO: Seasonal and inter-annual variations of surface climate elements over Vietnam. MAHASRI-HYARC workshop, March 5-7, 2009, Danang, Vietnam. 97-109.

2008

 1. Bùi Minh Sơn, Phan Văn Tân: Thử nghiệm dự báo mưa lớn khu vực Nam Trung Bộ bằng mô hình MM5. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 4(580), tr. 9-18
 2. Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2008: Nghiên cứu độ nhạy của mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Phần I: Ảnh hưởng của điều kiện biên đến kết quả mô phỏng khí hậu hạn mùa khu vực Việt Nam và Đông Nam Á. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 9(573), tr. 1-12.
 3. Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2008: Nghiên cứu độ nhạy của mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Phần II: Ảnh hưởng của các sơ đồ tham số hóa đối lưu đến kết quả mô phỏng khí hậu hạn mùa khu vực Đông Nam Á. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 10(574), tr. 1-11.
 4. Phan Văn Tân, Đinh Bá Duy, 2008: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đất ban đầu đến thời gian khởi động của mô hình khí hậu khu vực. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 11(575), tr. 1-8.
 5. Phan Văn Tân, Bùi Hoàng Hải, 2008, Thử nghiệm áp dụng phiên bản HRM_TC vào dự báo chuyển động bão ở Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 2(566), tr. 1-10.
 6. Bui Hoang Hai, Phan Van Tan, 2008: The development of a tropical cyclone version of HRM (HRM_TC). The 3rd International HRM Workshop, Hanoi, Nov. 24-28
 7. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Đưa bài toán lan truyền chất ô nhiễm vào mô hình Hotmac cho lớp biên khí quyển, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 568, trang 9-18, 2008.
 8. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Ảnh hưởng của độ cao nguồn thải đến lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 576, trang 28-35, 2008.
 9. Bin HE, Taikan OKI, Shinjiro KANAE, Thanh NGO-DUC, Ken KODAMA, Hyungjun KIM: Integrated biogeochemical modeling of nitrogen load in East Asia by using TNCM and TRIP. Annual Conference of JSHWR (The Japanese Society of Hydrology and Water Resources),  Tokyo, August 26-28, Japan. Proceeding of Annual Conference, Vol. 21 (2008), P204-205.
 10. Bin HE, Taikan OKI, Shinjiro KANAE, Hyungjun KIM, Thanh NGO-DUC: Assessment of nitrogen pollution load from agricultural sources in East Asia by an integrated biogeochemical modeling approach. International Workshop on Water Quality Management in Agriculture, Beijing, October 28-30, China. CDroom-proceedings [6 pp.].
 11. Thanh Ngo-Duc, Tan Thanh Nguyen-Thi, Shinjiro Kanae, and Taikan Oki: Seven consecutive severe floods in November 2007 in Central Vietnam simulated by the WRF-TRIP coupling system. APHW-4 (Association of Hydrology and Water Resources) conference, Beijing, November 3-5, 2008, China. p.63. 
 12. Pat Yeh, Thanh Ngo-Duc, Hyungjun Kim, and Taikan Oki: Global Evaluation of Remote Sensing GRACE Water Storages Using Reanalysis Data and Streamflow Measurements. Asian Oceania Geosciences Society 5th annual meeting, Busan, June 16 - 20, 2008, Korea. 
 13. Taikan Oki, Kei Yoshimura, Hyungjun Kim, Yanjun Shen, Thanh Ngo-Duc, Shinta Seto and Shinjiro Kanae: Global Hydrological Cycles Estimated by Reanalysis Products (invited talk). The third WCRP International Conference on Reanalysis, January 28th - February 1st 2008, Tokyo, Japan. (6 pp.)
 14. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: A velocity method for global river routing scheme. Workshop: Hydrologic Prediction: Modelling, Observation and Data AssimilationUniversity of Melbourne, January 9-11, 2008, Australia. (3 pp.)

2007

 1. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, 2007, Về  một sơ đồ ban đầu hóa xoáy mới áp dụng cho mô hình khu vực phân giải cao HRM, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 3(555), tr. 42-50.
 2. Vũ Thanh Hằng, Kiều Thị Xin, Dự báo mưa lớn khu vực Trung Bộ sử dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu Heise trong mô hình HRM, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 560, trang 49-54, 2007.
 3. Vu Thanh Hang, Kieu Thi Xin, Using Betts-Miller-Janjic convective parameterization scheme in H14-31 model to forecast heavy rainfall in Vietnam, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, 83-97, 2007.
 4. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ nước lớn đến điều kiện nhiệt động lực học địa phương bằng phương pháp số, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 559, trang 43-48, 2007.
 5. Trần Quang Đức, 2007. Mô hình khí hậu khí quyển CAM3.0. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, N0 555, Tr. 33-41.
 6. Trần Quang Đức. 2007 Tham số hóa bức xạ trong mô hình khí hậu khí quyển CAM3.0. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2007, N0 568, Tr. 19-24.
 7. Ngo-Duc, T., T. Oki, S. Kanae, 2007: A variable stream flow velocity method for global river routing model: Model description and preliminary results, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 4, 4389-4414. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-4-4389-2007
 8. Ngo-Duc, T., K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, and A. Cazenave, 2007:Validation of the land water storage simulated by Organising Carbon and Hydrology in Dynamic Ecosystems (ORCHIDEE) with Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data. Water Resources Research, 43, W04427, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2006WR004941.
 9. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: Towards a flood forecast system for the Indochina Peninsula -- a coupling system between MM 5 and TRIP .Conference on Mesoscale Meteorology and Typhoon in East Asia (ICMCS-VI) , November 6-8, 2007, Taipei, Taiwan [Abstract].
 10. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: A velocity method for global river routing scheme. Annual Conference of Japan Society of Hydrology & Water Resources, July 25 - 27, Nagoya, Japan. Proceeding of Annual Conference, Vol. 20 (2007), pp.2- [Abstract]
 11. Oki Taikan, Kei Yoshimura, Hyungjun Kim, Yanjun Shen, Thanh Ngo-Duc, Shinta Seto, Shinjiro Kanae: Uncertainties in estimating total terrestrial water storage in major river basins in the world. International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG-XXIVJuly 2-13, 2007, Perugia, Italy. HW2004-4651. ISBN : 978-88-95852-25-4    
 12. 沖 大幹、芳村 圭、Hyungjun Kim、 Ngo Duc Thanh、瀬戸心太、鼎 信次郎, Yanjun Shen: 世界の大河川流域における陸水総貯留量の季節変化の推定 Annual Confrence of Japan Society of Hydrology & Water Resources, July 25 - 27, Nagoya, Japan [Abstract].
 13. Presentation at the workshop "Thailand-Japan Inundatory Mitigation Discourse", (The 120th Anniversary of Japan-Thailand Relations) , 8-10th April 2007, Hua Hin, Thailand.

2006

 1. Phan Văn Tân, Dư Đức Tiến, 2006, Ban đầu hóa độ ẩm đất cho mô hình HRM bằng sơ đồ SMA, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XXII, số 2B PT, tr. 158-172.
 2. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, Le Nhu Quan, 2006: On the regional climate simulation over South East Asia using RegCM. Proceedings of Vietnam-Japan Joint workshop on Asian Monsoon, Halong, Vietnam, 18-20 August, pp. 62-68.
 3. Ramillien, G., F. Frappart, A. Gu"ntner, T. Ngo-Duc, A. Cazenave, and K. Laval, 2006: Time variations of the regional evapotranspiration rate from Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE) satellite gravimetry.Water Resources Research, 42, W10403, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2005WR004331.
 4. T. Oki, K. Yoshimura,H. Kim, Y. Shen, T. Ngo-Duc, S. Seto, S. Kanae: Groundwater, soil moisture, snow water equivalent, and river water in the seasonal variation of total terrestrial water storage in major river basins. American Geophysical Union (AGU) 2006 Fall Meeting, December 11-15, San Francisco, California, USA. [Abstract].
 5. T. Oki, K. Yoshimura, S. Seto, D. Komori, T. Ngo-Duc, T. Sakimura, D. Ikari, S. Kanae, H. Vathananukij: Hydro-meteorological Early Warning System for Urban Safety. 5th International Symposium on New Technology for Urban Safety of Mega Cities in Asia, November 16-17, Phuket, Thailand.  [Abstract[Paper]. http://www.sce.ait.ac.th/rnus/usmca2006/
 6. T. Ngo-Duc, T. Oki, S. Kanae: Towards a real-time flood forecast system for the mainland Southest Asia. Asian Monsoon Workshop, August 18-20, Ha Long Bay, Vietnam. 188-194.
 7. T. Ngo-Duc, K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, A. Cazenave: Using GRACE data to validate simulated groundwater. Asian Oceania Geosciences Society 3rd annual meeting, July 10-14, 2006 Singapore. [Abstract[Paper].
 8. T. Ngo-Duc, N. Hanasaki, T. Oki, K. Laval, A. Lombard: Evaluating land water storage in the GSWP-2 simulations. The 3rd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) conference, October 16-18, 2006, Bangkok, Thailand. [Abstract[Paper].
 9. T. Ngo-Duc, K. Laval, J. Polcher, A. Cazenave: Land water storage from model and space, its effects on global sea level change. The 3rd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (APHW) conference, October 16-18, 2006, Bangkok, Thailand. [Abstract]

2005

 1. Phan Văn Tân, Dư Đức Tiến, 2005, Ảnh hưởng của tính bất đồng nhất bề mặt đệm đến các trường nhiệt độ và lượng mưa mô phỏng bằng mô hình RegCM trên khu vực Đông Dương và Việt Nam, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XXI, số 4, tr. 57-68.
 2. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường, 2005, Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 4(532), tr. 11-21.
 3. Kiều Thị Xin, Vũ Thanh Hằng, Thử nghiệm áp dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke cải tiến trong mô hình khu vực phân giải cao HRM, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 538, trang 19-28, 2005.
 4. Kiều Thị Xin, Lê Đức, Vũ Thanh Hằng, Cải tiến mô hình dự báo thời tiết phân giải cao HRM cho dự báo mưa lớn gây lũ lụt trên lãnh thổ Việt Nam, Hội nghị khoa học công nghệ dự báo và phục vụ dự báo KTTV lần thứ VI, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, số 1, trang 1-14, 2005.
 5. Ngo-Duc, T., 2005: Modélisation des bilans hydrologiques continentaux: variabilité interannuelle et tendances. Comparaison aux observations (English title: Modelling the continental hydrologic cycle: interannual variability and trends; comparison with observations). Ph D Thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. 158 pp. [Résumé-Summary[PDFSilver medal of the Academy of Agriculture of France, Oct 2006 Prize Nathalie DEMASSIEUX from the Chancellery of the Univerisities of Paris, Dec 2006
 6. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher, A. Lombard and A. Cazenave, 2005:Effects of land water storage on global mean sea level over the past 50 years.Geophysical Research Letters, 32, L09704, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2005GL022719Journal Highlight
 7. Ngo-Duc, T., J. Polcher and K. Laval, 2005: A 53-year forcing data set for land surface models, Journal of Geophysical Research, 110, D06116, doi:htpp://dx.doi.org/10.1029/2004JD005434. Click here to download the data [about 147 GB]
 8. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher and A. Cazenave, 2005: Contribution of continental water to sea level variations during the 19971998 El Ni No Southern Oscillation event: Comparison between Atmospheric Model Intercomparison Project simulations and TOPEX/Poseidon satellite data.Journal of Geophysical Research, 110, D09103, doi:http://dx.doi.org/10.1029/2004JD004940.
 9. d'Orgeval, T., J. Polcher, P. de Rosnay, T. Ngo-Duc: Impact of the Sahel drought on the water balance in LSMs. The First International Conference of AMMA (African Monsoon Multidisciplinary Analysis), November 28 - December 2, 2005, Darka, Senegal. p433. [Presentation
 10. Laval, K., T. Ngo-Duc, J. Polcher: Variations of the Mekong discharge over the half past century.
 11. International Conference on Forest Environment in continental river basins; with a focus on the Mekong River, December 5-7, 2005, Phnom Penh,Cambodia. p.3-4. ISBN 4902606097, 9784902606096. Forestry and Forest Products Research Institute, 2006.  
 12. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher, A. Lombard and A. Cazenave, 2005: Construction, validation and applications of the 53 year atmospheric forcing NCC. 5th International Scientific Conference on the GLOBAL ENERGY and WATER CYCLE: Observing and Predicting the Earth's Water and Energy Cycle: current state of knowledge and future research requirements, June 20-24, 2005, Orange County, California, USA. [Abstract]. 
 13. Ngo-Duc, T., K. Laval et al.: Land water fluctuations at decadal/inderdecadal time scales.Workshop IPSL-CGAM, 26-27 May 2005, University of Reading, London, England. 
 14. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher, A. Lombard and A. Cazenave: Effects of land water storage on the global mean sea level over the last 50 years. EGU (Eupopean Geosciences Union) General Assembly, 24-29 April 2005, Vienna, Austria. [Abstract]. 
 15. M.T. Hoang, V.C. Do, T. Ngo-Duc, T.D. Nguyen, T.H. Duong: Promoting Geosciences in Vietnam through the World Wide Web. EGU (Eupopean Geosciences Union) General Assembly, 24-29 April 2005, Vienna, Austria. [Abstract]. 
 16. F. Delclaux, C. Faroux, J. Lemoalle, M.T. Coe and T. Ngo-Duc: Sensitivity of hydrological models to Land Surface Model outputs: application to lake Chad, Central Africa. EGU (Eupopean Geosciences Union) General Assembly, 24-29 April 2005, Vienna, Austria. [Abstract]. 
 17. d'Orgeval, T., Polcher, J., de Rosnay, P., Ngo-Duc, T.: Impact of the Sahel drought on the water balance in LSMs. EGU (Eupopean Geosciences Union) General Assembly, 24-29 April 2005, Vienna, Austria. [Abstract]. 
 18. J. Ronchail, T. Ngo-Duc, J. Polcher, J.L. Guyot and E. de Oliveira: A 50 year discharge simulation of the Amazon basin rivers by ORCHIDEE. The VIIth IAHS (International association of hydrological sciences) Scientific Assembly: Freshwater : Sustainability within Uncertainty, 3-9 April 2005, Foz de Iguacu, Brazil. [Abstract]. 

2004

 1. Phan Văn Tân, Nguyễn Hướng Điền, Dư Đức Tiến, 2004, Sơ đồ BATS và ứng dụng trong việc tính các dòng trao đổi năng lượng và nước giữa bề mặt đất - khí quyển, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, T.XX, số 1, tr. 40-56.
 2. Phan Văn Tân, Bùi Hoàng Hải, 2004, Ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quĩ đạo bão, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 10(526), tr. 14-25.
 3. Vũ Thanh Hằng, Hoàng Thanh Vân, Thử nghiệm dự báo dông sử dụng số Richardson đối lưu cho khu vực Hà Nội, Nội san khoa học trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 2, trang 62-64, 2004.
 4. Kieu Thi Xin, Le Duc and Vu Thanh Hang, Heavy rainfall forecast using the higher resolution regional model in Vietnam and improving initialization problem, International Symposium on Extreme Weather and Climate Events, Their Dynamics and Predictions, Beijing, China, p.152-153, 2004.
 5. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., 2004: NCC, 53-ans de forcage atmosphérique pour les modèles de surface. LMDZ-Info, numéro 5, 11-12. (in french)
 6. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K.: NCC, the new 50 year forcing dataset for land-surface models. EGU (Eupopean Geosciences Union), 1st General Assembly, 25-30 April 2004, Nice, France. [Abstract]. 
 7. Ngo-Duc, T., Laval, K., Polcher, J. and Cazenave, A.: Contribution of continental water to sea level variation during the 1997-1998 ENSO events. EGU (Eupopean Geosciences Union), 1st General Assembly, 25-30 April 2004, Nice, France. [Abstract]. 
 8. d'Orgeval T., Ngo-Duc, T., Polcher, J.: Some Results with ORCHIDEE for the West African region
 9. Global Soil Wetness Project 2 (GSWP2) Kyoto-meeting, 13-15 September 2004, Kyoto, Japan. [Slides]. 
 10. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K.: Trend of continental water storage over the last half past century. Workshop on Trends in Global Water Cycle Variables, 3-5 November 2004, UNESCO, Paris, France. [Abstract]. 
 11. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., Anny Cazenave: Contribution de l'eau continentale au niveau de la mer durant l'événement ENSO de 1997-1998 et le rôle de la bande tropicale. Deuxième Atelier IPSL Tropiques, 10 novembre 2004, LMD, Paris, France. 

2003

 1. Phan Văn Tân, Bùi Hoàng Hải, 2003, Về một phương pháp ban đầu hóa xoáy ba chiều, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 11(515), tr. 1-12.
 2. Phan Văn Tân, Nguyễn Minh Trường, 2003, Về quan hệ giữa ENSO và tính dao động có chu kỳ của lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, t. XIX, No2, tr. 56-61.
 3. Ngo-Duc, T., Laval, K., Polcher, J., Cazenave, A.: Studies of soil moisture content in the LMD GCM. 83rd AMS (American Meteorological Society) Annual Meeting, 8th-13th February 2003, Long Beach, California, USA. (poster) 
 4. Laval, K., Polcher, J., Musat, I., de Rosnay, P., Ngo-Duc, T.: Hydrological balance and its variation over monsoon areas (invited talk). Conference on monsoon environments: Agricultural and hydrological impacts of seasonal variability and climate change (EU PROMISE, ICTP, WCRP and START/CLIMAG), 24-28th March 2003, Trieste, Italy. 
 5. Ngo-Duc, T.,Laval, K., Polcher, J., Cazenave, A.: The role of Tropical latitudes in the Water Balance Simulation. Workshop: Hydrology from space, 29th - 30th September 2003, CNES, Toulouse, France.

2002

 1. Phan Văn Tân, 2002, Về sự hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông và Tây bắc Thái Bình dương trong mối quan hệ với ENSO, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, t.XVIII, số 1, tr. 51-58.
 2. Bùi Hoàng Hải, Phan Văn Tân, 2002, Khảo sát ảnh hưởng của trường ban đầu hoá đến sự chuyển động của bão trong mô hình chính áp dự báo quĩ đạo bão khu vực biển Đông,  Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 8(500), tr. 17-25.
 3. Kiều Thị Xin, Lê Công Thành, Phan Văn Tân, 2002, Áp dụng mô hình số khu vực phân giải cao vào dự báo hoạt động của bão ở Việt Nam và biển Đông, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 7(499), tr. 12-21.
 4. Phan Văn Tân, Kiều Thị Xin, Nguyễn Văn Sáng, 2002, Mô hình chính áp WBAR và khả năng ứng dụng vào dự báo quĩ đạo bão khu vực Tây bắc Thái bình dương và Biển Đông, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 6(498), tr. 27-33,50.
 5. Phan Văn Tân, Kiều Thị Xin, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Hiệp, 2002, Kỹ thuật phân tích xoáy tạo trường ban đầu cho mô hình chính áp dự báo quĩ đạo bão, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 1(493), tr. 13-22.
 6. Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Phạm Thanh Hương, Quan hệ CAPE/CIN với mưa lớn nửa đầu mùa hè khu vực Bắc Bộ: vài nghiên cứu định lượng, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 493, trang 35-39, 2002.

2001

 1. Kiều Thị Xin, Phan Văn Tân, Lê Công Thành, Đỗ Lệ Thuỷ, Nguyễn Văn Sáng, 2001, Mô hình dự báo số phân giải cao HRM và thử nghiệm áp dụng dự báo thời tiết khu vực Đông Nam Á - Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 8 (488), tr. 36-44.
 2. Kiều Thị Xin, Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Lê Hằng, Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 23(1), trang 70-75, 2001.
 3. Tarnopolsky A. G., Trần Quang Đức, 2001, Đánh giá định lượng ô nhiễm không khí phát thải từ nguồn điểm, Tuyển tập Khí tượng Khí hậu và Thủy văn, No 44, Tr. 50-57, Odessa.

2000

 1. Kiều Thị Xin, Trần Ngọc Anh, Lê Công Thành, Phan Văn Tân, 2000, Về thử nghiệm mô phỏng mưa trên lãnh thổ Việt Nam bằng mô hình dự báo khí hậu khu vực RegCM, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, 7 (475), tr. 10-18.
 2. Trần Quang Đức, 2000, Phân bố không gian-thời gian các yếu tố lớp biên khí quyển mùa đông trên lãnh thổ Việt Nam và vùng lân cận, Tuyển tập Khí tượng Khí hậu và Thủy văn, No 41, Tr. 142-148, Odessa.
 3. Trần Quang Đức, 2000, Phân bố không gian-thời gian chuyển động thẳng đứng đỉnh lớp biên khí quyển trên vùng Nam Trung Hoa, Tuyển tập Khí tượng Khí hậu và Thủy văn, No 43, Tr. 50-57, Odessa.

1999

 1. Trần Quang Đức, Tarnopolsky A. G., 1999, Cấu trúc lớp biên khí quyển qua tính toán từ số liệu phân tích khách quan các trường khí tượng, Tuyển tập Khí tượng Khí hậu và Thủy văn, No 39, Tr. 142-148, Odessa.
 • Website cựu sinh viên