Các đề tài dự án

 1. Nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài NCCB (NAFOSTED) MS: 105.06-2013.03, 2013-2015 do TS. Ngô Đức Thành chủ trì
 2. Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central VietnamDANIDA Project, code 11-P04-VIE  2012-2015  doGS.TS. Phan Văn Tân chủ trì
 3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Đề tài cấp nhà nước. 2011-2013 MS: ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/10 do TS. Ngô Đức Thành chủ trì
 4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước 2011-2013. MS: ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/9 do GS. TS. Phan Văn Tân chủ trì
 5. Nghiên cứu khả năng mô phỏng và cảnh báo hạn hán cho khu vực Miền Trung bằng mô hình khí hậu khu vực. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.10.12 Chủ trì: TS.Vũ Thanh HằngThời gian: 2010-2012
 6. Ảnh hưởng của ENSO đến dao động và biến đổi nhiều năm của mưa gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS:QG.10.13 Chủ trì: TS.Trần Quang Đức Thời gian: 2010-2012
 7. Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ  môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên". MS.: KC.08.29/06-10 do PGS. TS. Phan Văn Tân chủ trì. Thời gian: 2009-2010.
 8. Đề tài cấp ĐHKHTN: "Thử nghiệm lựa chọn sơ đồ tham số hóa đối lưu cho mô hình khí hậu khu vực RegCM3". Đề tài Đại học KHTN 2009. MS.: TN-09-32. Chủ trì: TS. Hồ Thị Minh Hà. Thời gian: 2009.
 9. Nghiên cứu hệ thống mô hình số trị dự báo chuyển động của bão. Đề tài cấp ĐHQG, mã số QG-99-09. Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 10. Nghiên cứu cơ chế vật lý của các loại hoàn lưu quy mô vừa trên vùng Việt Nam- Đông Dương. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, (1996-2000). Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 11. Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống mưa lớn khu vực Việt Nam. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, (2001-2003), mã số731.501. Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 12. Nghiên cứu mô phỏng các hiện tượng khí hậu bất thường hạn mùa trên khu vực Bán đảo Đông Dương – Biển Đông bằng mô hình thủy động. Đề tài trong chương trình NCCB cấp Nhà Nước, mã số 3.2.1 804, (2004-2005). Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 13. Nghiên cứu ứng dụng mô hình số công nghệ hiện đại cho dự báo chuyển động bão trên biển Đông. Đề tài Khoa học Công nghệ độc lập cấp Nhà Nước, mã số 2000/02, (2000-2001). Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin. Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 14. Nghiên cứu dự báo mưa lớn trên diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng chống lũ lụt ở Việt Nam. Đề tài Khoa học Công nghệ độc lập cấp Nhà Nước, mã số 2002/02, (2002-2005). Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 15. Đề tài phía Việt Nam dự án Hợp tác khoa học và đào tạo trong Khí tượng giữa ĐHTH Munich, CHLB Đức và ĐH KHTN, ĐHQGHN. Chủ trì đề tài PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.
 16. Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng/dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ qui hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai, Đề tài NCKH Trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội, mã số QGTĐ.06.05. (2006-2008). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 17. Nghiên cứu cấu trúc và sự tiến triển của xoáy bằng mô hình số và ứng dụng trong việc tạo trường ban đầu cho các mô hình dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và Biển Đông, Đề tài nghiên cứu Cơ bản cấp Nhà nước, mã số 705706 (2006-2008). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 18. Đánh giá vai trò của địa hình và điều kiện mặt đệm trong mô hình số mô phỏng và dự báo khí hậu khu vực Việt Nam - Đông Dương, Đề tài NCKH Đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội, mã số QG.04.13. (2004-2005). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 19. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tương tác đất - khí quyển đến điều kiện khí hậu khu vực miền Trung Việt Nam, Đề tài NCKH Đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội, mã số QG.02.16. (2002-2003). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 20. Nghiên cứu phương pháp ban đầu hóa xoáy ba chiều và ứng dụng trong dự báo bão/xoáy thuận nhiệt đới khu vực Biển Đông - Việt Nam, Đề tài nghiên cứu Cơ bản cấp Nhà nước, mã số 733104.(2004-2005). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 21. Nghiên cứu các sơ đồ phân tích xoáy trong mô hình dự báo quĩ đạo bão vùng Tây Bắc TBD và Biển Đông, Đề tài nghiên cứu Cơ bản cấp Nhà nước, mã số 734101. (2002-2003). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 22. Nghiên cứu qui luật và xu thế biến đổi của một số yếu tố khí hậu và mối quan hệ giữa chúng với các hiện tượng tai biến thiên nhiên khu vực miền Trung Việt Nam, Đề tài nghiên cứu Cơ bản cấp Nhà nước, mã số 07-06-05. (1996-2000). Chủ trì đề tài PGS.TS. Phan Văn Tân.
 • Website cựu sinh viên