Phòng thí nghiệm Dự báo Thời tiết & Khí hậu

Giới thiệu - lịch sử hình thành

Trước đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng dự báo thời tiết và khí hậu và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu được thành lập ngày 18 tháng 3 năm 2004 theo quyết định số 451/TCCB của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN. Các cán bộ giảng dạy của Phòng được chuyển từ Bộ môn Khí Tượng. Mỗi năm Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu đào tạo khoảng 10-15 cử nhân hệ chính qui. Ngoài ra các cán bộ giảng dạy của Phòng còn tham gia đào tạo hệ tại chức (chủ yếu cho các cán bộ thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường), giảng dạy cao học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, và tham gia đào tạo tại các cơ sở ngoài ĐHKHTN. Trung bình mỗi năm có khoảng 6-10 học viên cao học và NCS. Phương châm đào tạo của Phòng là gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, lấy người học làm trung tâm. Sinh viên, học viên cao học và các NCS được cung cấp chương trình đào tạo, các thông tin và tài liệu cập nhật, phát huy tính sáng tạo và khả năng tự nghiên cứu.

Chức năng, nhiệm vụ


- Về đào tạo:

Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu trực thuộc Khoa KT-TV-HD Học có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho các bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ, chuyên ngành dự báo thời tiết và khí hậu. Sinh viên tốt nghiệp đại học được trang bị kiến thức cơ sở rộng trong lĩnh vực được đào tạo, có thể làm việc ngay hoặc theo học các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực hoặc các lĩnh vực có liên quan một cách mềm dẻo. Sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (như Trung Tâm Quốc Gia Dự Báo Khí Tượng Thuỷ Văn, Viện Khí Tượng Thuỷ Văn, các đài, trạm khu vực, các sở tài nguyên và môi trường...), các viện khoa học, các sân bay, hoặc giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng trong cùng lĩnh vực. Đặc biệt trong thời gian gần đây Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu đã đào tạo cả các học viên được các trường trong quân đội cử sang thuộc các binh chủng Không quân và Hải quân.

Tốt nghiệp bậc cao học các học viên được trang bị các kiến thức cơ sở nâng cao, cập nhật. Kỹ năng và phương pháp nghiên cứu độc lập được rèn luyện, do vậy sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, có khả năng triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu cũng như các hoạt động chuyên môn được phân công. Có khả năng đề xuất ý tưởng và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

Nghiên cứu sinh sau khi đạt học vị tiến sĩ có khả năng khái quát các hướng nghiên cứu, tự cập nhật thông tin và triển khai nghiên cứu một cách độc lập. Có khả năng tập hợp và xây dựng các nhóm nghiên cứu cũng như nắm bắt nhu cầu thực tiễn, định hướng trong nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn. Sau khi đạt học vị tiến sĩ có khả năng chủ trì các đề tài ở mức cao hơn, ví dụ như tham gia hoặc chủ trì các đề tài nhánh trong các đề tài cấp nhà nước, chủ nhiệm các đề tài nhà nước.

- Về nghiên cứu khoa học:

Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu định hướng nghiên cứu các phương pháp và công nghệ dự báo thời tiết (hạn ngắn) và khí hậu (hạn dài). Các nghiên cứu tuân thủ nguyên tắc hiện đại-Việt Nam, có khả năng ứng dụng cao, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó nghiên cứu cần lưu ý khả năng hội nhập với thế giới để tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài, tạo đà xây dựng Phòng ngày một vững mạnh. Nền tảng của các nghiên cứu là tăng cường tính khách quan và độ chính xác trong công tác dự báo thời tiết cũng như khí hậu, chú trọng mối quan hệ khăng khít giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Hợp tác trong nước

Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Tâm Quốc Gia Dự Báo Khí Tượng Thuỷ Văn, Viện Khí Tượng Thuỷ Văn, cũng như các đài, trạm khu vực.

Hợp tác quốc tế

Trao đổi thông tin và kết quả nghiên cứu khoa học thường xuyên được thực hiện với Đại học Tổng hợp Bang Colorado, Hoa Kỳ, Đại học Tổng hợp Athens, Hy Lạp; Đại học Tổng hợp Munich, Đức;

Các dự án đã và đang thực hiện (tính từ năm 1995)

Các cán bộ giảng dạy thuộc Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Dự Báo Thời Tiết và Khí Hậu đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài như Đề tài cấp nhà nước KC-09-04, Đề tài nghiên cứu cơ bản NCCB 730502, NCCB 733104, NCCB 736901, Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG QGTĐ-04-04, Đề tài đặcbiệt cấp ĐHQG QG 05-35, Đề tài cấp ĐHQG QT 98-13, QT 01-23, QT 04-27... và các đề tài cấp ĐHKHTN khác.

  • Website cựu sinh viên