Đào tạo

 • Đào tạo đại học
  • K46 (2001-2005): 7 sinh viên tốt nghiệp, có 1 sinh viên nước ngoài
  • K47 (2002-2006): 6 sinh viên tốt nghiệp, có 1 sinh viên nước ngoài
  • K48 (2003-2007): 5 sinh viên
  • K49 (2004-2008)
  • K50 (2005-2009): 12 sinh viên
  • K51 (2006-2010): 20 sinh viên
  • K52 (2007-2011)
  • K53 (2008-2012)
  • K54 (2009-2013): 08 sinh viên
  • K55 (2010-2014): 05 sinh viên
  • K56 (2011-2015): 06 sinh viên
  • K57 (2012-2016)
  • K58 (2013-2017)
 • Đào tạo sau đại học (kết hợp với bộ môn Hải dương học)
  • Đào tạo Thạc sỹ:
   • Khoá 1998-2000: 03 học viên
   • Khoá 2001- 2004: 02 học viên
   • Khoá 2002-2005: 02 học viên
   • Khoá  2004-2006: 01 học viên
   • Khoá  2005-2007: 03 học viên
   • Khóa 2011-2013: 08 học viên
   • Khóa 2012-2014: 05 học viên
   • Khóa 2013-2015: 01 học viên
  • Đào tạo tiến sỹ:
   • Năm 1994: 02 NCS bảo vệ
   • Năm 2004: 02 NCS bảo vệ
   • Hiện nay đang có 07 NCS
 • Website cựu sinh viên