Những thành tựu chính

- Về đào tạo, từ khi thành lập đến nay Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Quản lý biển đã đào tạo hệ đại học, hệ sau đại học hàng năm.

- Về nghiên cứu khoa học, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Quản lý biển đã có rất nhiều đề tài các cấp được thực hiện do các thành viên trong phòng làm chủ trì hoặc liên kết với các tập thể, cá nhân và cơ quan ngoài. Số liệu thống kê đến tháng 4/ 2014 có: 10 đề tài khoa học cấp nhà nước - nghị định thư, 04 đề tài khoa học cơ bản, 12 đề tài khoa học cấp bộ - tỉnh - ĐHQGHN, 05 đề tài khoa học cấp cơ sở.

  • Website cựu sinh viên