Công bố khoa học

2013

  1. Nguyễn Văn Hướng, Đoàn Bộ 2013  Ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến năng suất khai thác cá tại vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 81-86 ̣ ̣̣
  2. Đoàn Bộ, Nguyễn Hoàng Minh 2013, Ước tính trữ lượng và dự báo sản lượng khai thác  nguồn lợi cá ngừ đại dương năm 2013-2014  ở vùng biển xa bờ miền Trung , Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 2  tr. 11-16
  3. Đoàn Bộ, Nguyễn Đức Cự. 2013  Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới vai trò sinh thái của một số yếu tố môi trường nước vùng cửa sông khu vực đồng bằng Bắc BộTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. ̣ ̣̣9-15
  4. Đoàn Bộ, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Duy Thành, Bùi Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hướng, Trần Văn Vụ, 2013,  Nghiên cứu dự báo ngư trường phục vụ khai thác nguồn lợi cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam,  Số 24, 2013, tr. 50-53.
  5. Trịnh Thị Lê Hà 2013 Một số biện pháp xử lý dầu tràn trên biển và hiệu quả áp dụng thông qua mô hình Spill Tools Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.41-50
  6. Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán. 2013 Mô phỏng lan truyền dầu trong sự cố tràn dầu trên vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị .Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 168-178
  7. Nguyen Dac Da, Nguyen Minh Huan 2013. The use of median rule in editing altimetric data An example in Central Vietnam Zone, Western South China Sea Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 17-25
  8. Nguyen Quoc Trinh, Nguyen Minh Huan, Phung Dang Hieu, Du Van Toan. 2013 Simulation for Object Drift Fore cast in the East Vietnam Sea by the Leeway Numerical Method The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 1144
  9. Nguyên Minh Huan 2013. Turbulence schemes implementing in the hydrodynamics models. The Seminar "Ocean Turbulence and its Application"  24  October 2013, Hanoi
  • Website cựu sinh viên