Liên kết

1. Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học:

http://hmo.hus.vnu.edu.vn/vn/

2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương:

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx

3. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường:

http://www.imh.ac.vn/a_gioi_thieu/

  • Website cựu sinh viên