Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Sinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường

  • Sinh thái học độc tố trong đó tập trung nghiên cứu về kim loại nặng trong các thành phần của hệ sinh thái như nước, trầm tích, các nhóm sinh vật…

  • Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật.

  • Sinh thái học các nhóm sinh vật

  • Quy hoạch và quản lý sinh thái

  • Mô hình toán trong sinh thái học và sinh học môi trường

  • Sinh thái học thực vật, dùng thực vật xử lý ô nhiễm ...

  • Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên