Các Bộ môn, Phòng Thí nghiệm, Trung tâm

 • Bộ môn Vật lý Chất rắn
 • Bộ môn Vật lý Đại cương
 • Bộ môn Vật lý Địa cầu
 • Bộ môn Vật lý Hạt nhân
 • Bộ môn Vật lý Lý thuyết
 • Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp
 • Bộ môn Quang lượng tử
 • Bộ môn Tin học Vật lý
 • Bộ môn Vật lý Vô tuyến
 • Trung tâm Khoa học Vật liệu
 • Phòng thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu
 • Phòng thí nghiệm Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học
 • Văn phòng Khoa

Navigation - ShowPageSub

Khoa Vật lý
 • Website cựu sinh viên