Nghiên cứu khoa học

Định hướng nghiên cứu của đơn vị:

  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn từ pha loãng, kích thước nano và khả năng ứng dụng trong các linh kiện điện tử tiên tiến.

  • Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano pha tạp kim loại chuyển tiếp và khả năng ứng của chúng.

  • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của các bán dẫn ôxít ứng dụng trong spintronics và photonics.

  • Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng.

  • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu điện môi pha tạp kim loại chuyển tiếp và đất hiếm.

  • Cộng hưởng Plasmon bề mặt.

  • Các vật liệu từ tính có cấu trúc đặc biệt.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên