Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu:

  • Hạt cơ bản và Năng lượng cao;
  • Lý thuyết cấu trúc hạt nhân;
  • Vật lí hạt nhân ứng dụng;
  • Phóng xạ môi trường;
  • Phản ứng hạt nhân trên máy gia tốc và lò phản ứng.
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên