Đề tài, dự án

Các đề tài đang thực hiện tại đơn vị:

1. Nghiên cứu chế tạo các tính chất sắt điện, sắt từ của perovskite đa lớp

2. Nghiên cứu vật liệu double-perovskite

3. Nghiên cứu tính chất từ của vật liệu BFO pha tạp ion đất hiếm hóa trị 3

4. Nghiên cứu ứng dụng của vật liệu nhiệt điện ở nhiệt độ cao

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên