Đào tạo

Phòng thí nghiệm tham gia đào tạo theo sự phân công của Ban chủ nhiệm Khoa Vật lí. Tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh với tỉ lệ đáng kể góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo Đại học và Sau Đại học của Khoa, của Trường.
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên