Đào tạo

  • Tham gia đào tạo Đại học và Sau đại học thuộc các chuyên ngành Khoa học Vật liệu và Vật lý (chương trình chuẩn và chương trình đào tạo tiên tiến theo nhiệm vụ chiến lược);

  • Tham gia tổ chức và đào tạo các khóa học nâng cao trình độ cho các cán bộ về lĩnh vực Khoa học Vật liệu.

Đơn vị đã đào tạo được trên 40 Thạc sĩ và 12 Tiến sĩ, hiện có 8 học viên cao học và 7 Nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu. Hàng năm có từ 8 đến 10 sinh viên nghiên cứu khoa học và bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên