Đề tài, dự án

Đã chủ trì trên 30 đề tài khoa học các cấp, chuyển giao 5 quy trình công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên