Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác khoa học công nghệ và quản lý thiết bị khoa học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khoa học công nghệ

             - Đầu mối tổ chức xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và xây dựng các văn bản quản lý về khoa học và công nghệ của Trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và lập dự toán sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm.

- Tổ chức xây dựng, hướng dẫn triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá nghiệm thu các đề tài, chương trình, dự án về khoa học công nghệ.

- Hướng dẫn thực hiện và quản lý các đề tài, dự án hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Tổ chức các hội nghị khoa học cấp Trường. Tổ chức hoặc hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức thẩm định, đánh giá cấp cơ sở các hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của cán bộ và sinh viên.

- Tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

- Đầu mối triển khai các hoạt động đổi mới, sáng tạo của cán bộ.

- Quản lý hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm.

- Tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ.

2.2. Công tác quản lý trang thiết bị

- Tổ chức thẩm định và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức mua sắm, quản lý và làm thủ tục sửa chữa trang thiết bị khoa học cho các đơn vị.

- Tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các đề tài, dự án do Trường làm cơ quan chủ trì.

- Quản lý và đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị khoa học ở các đơn vị.

- Tổ chức kiểm kê và thanh lý trang thiết bị khoa học.

2.3. Công tác quản lý phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu

- Theo dõi, kiểm tra quản lý hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm trong Trường.

- Hướng dẫn xây dựng nội quy hoạt động của các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội quy này.

- Xây dựng các văn bản và hướng dẫn thực hiện về đảm bảo an toàn lao động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

2.4. Công tác phối hợp với các đơn vị khác

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm định các dự án tăng cường trang thiết bị; tổ chức mua sắm thiết bị; quản lý tài chính các đề tài, chương trình, dự án về khoa học và công nghệ.

- Phối hợp với phòng Hợp tác và Phát triển trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ; tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

- Phối hợp với phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trong tổ chức hoạt động đổi mới, sáng tạo của người học.

- Phối hợp với Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên trong giới thiệu, quảng bá, ký kết, chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ ra thị trường.

  • Website cựu sinh viên