Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác thanh tra, pháp chế và đảm bảo chất lượng.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Công tác thanh tra

-  Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác thanh tra hàng năm; tổ chức các hoạt động thanh tra theo kế  hoạch và thanh tra đột xuất.

- Chuẩn bị nhân sự và trình Ban Giám hiệu quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trường.

- Thẩm tra, xác minh và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý.

- Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới về công tác thanh tra, công tác tiếp CBVC và học sinh sinh viên, học viên sau đại học phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành trong Nhà trường.

- Thường trực công tác tiếp công dân, là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kế hoạch, nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp dân; thường trực công tác phòng chống tham nhũng trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Là đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBVC và học sinh, sinh viên và học viên sau đại học.

2.3. Công tác pháp chế

-  Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác pháp chế hàng năm trình Ban Giám hiệu  phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Là đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức rà soát, thẩm định tính phù hợp về pháp lý các văn bản của đơn vị; xây dựng các văn bản quản lý và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế ở đơn vị; phổ biến pháp luật, quy chế, quy định của ĐHQGHN, của Trường cho CBVC, người lao động và người học.

- Tư vấn pháp luật cho Ban Giám hiệu về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của CBVC, người lao động và người học.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, các văn bản quản lý của ĐHQGHN và của Trường, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của ĐHQGHN và của Trường.

- Đề xuất, kiến nghị với Ban Giám hiệu về các vấn đề liên quan đến công tác pháp chế ở đơn vị.

- Tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho các cán bộ làm công tác pháp chế do ĐHQGHN và các cơ quan, đơn vị tổ chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Ban Giám hiệu và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định.

2.3. Công tác đảm bảo chất lượng

-  Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng hàng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng các văn bản quản lý thuộc công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện chức năng điều phối hoạt động chung về kiểm định chất lượng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường trực hội đồng kiểm định chất lượng của Trường.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng trong toàn Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

- Là đầu mối để thu thập, xử lý thông tin và tổ chức viết báo cáo kiểm định chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường.

- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong toàn Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình, quy trình giảng dạy và chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra đánh giá quy trình và phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

- Là đầu mối tổ chức xây dựng hệ thống văn bản và đánh giá việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

2.4. Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên