Giới thiệu chung

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được thành lập ngày 08/4/2009 theo Quyết định số 93/QĐ-TCCB. Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Phòng được đổi tên thành Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng. Các chức năng, nhiệm vụ của Phòng (theo Quy định 1967/QĐ-TCCB) bao gồm:

  • Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng.

  • Nhiệm vụ:

Công tác Thanh tra, Pháp chế:

- Xây dựng các văn bản quản lý về công tác Thanh tra và lập kế hoạch thanh tra.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trường.

- Thẩm tra, xác minh và kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý.

kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng toàn diện các hoạt động của Trường

- Tổ chức các đợt thanh tra thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Là đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của Trường và các kết luận chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới về công tác thanh tra, công tác tiếp cán bộ viên chức và học sinh sinh viên, học viên sau đại học phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành trong Nhà trường.

- Thường trực tiếp cán bộ viên chức và học sinh sinh viên, là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kế hoạch, nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác này.

- Là đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

Công tác Đảm bảo chất lượng:

- Xây dựng các văn bản quản lý thuộc công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện chức năng điều phối hoạt động chung về kiểm định chất lượng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng kiểm định chất lượng của Trường.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng trong toàn Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giảm sát việc thực hiện công tác kiểm định tại các đơn vị.

- Là đầu mối để thu thập, xử lý thông tin và tổ chức viết báo cáo kiểm định chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường.

- Là đầu mối tổng hợp số liẹu báo cáo thống kê 6 tháng và hàng năm của Trường.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình, quy trình giảng dạy và chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra đánh giá quy trình và phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên, học viên sau đại học.

- Là đầu mối tổ chức xây dựng hệ thống văn bản và đánh giá việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các công tác khác:

- Phối hợp với các Phòng Ban chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của Trường và các kết luận chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Phối hợp với các Phòng Ban chức năng có liên quan thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm định chất lượng.

- Xây dựng văn hóa chất lượng.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên