Những thành tựu chính

  1. Trung tâm là một tổ chức có sức mạnh về nguồn lực chất lượng cao, có năng lực hợp tác quan hệ để thực hiện các nhiệm vụ mới: đề tài, dự án trong nước và quốc tế.
  2. Trung tâm đã tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh theo các lĩnh vực chuyên môn sâu sắc khác nhau nhưng sẽ thay đổi theo thời gian, bao gồm các chuyên gia trong và ngoài Đại học Quốc gia, Đại học Khoa học Tự nhiên, làm việc theo cơ chế điều hành đề tài và dự án theo nguyên tắc tự hạch toán.
  3. Trung tâm đã  xây dựng phòng thí nghiệm đặc thù, các thiết bị nghiên cứu khảo sát về địa chất và địa vật lý biển và môi trường biển và đảo tạo nên những hướng nghiên cứu mũi nhọn của Trung tâm
  4. Đào tạo Sau Đại học và lớp đào tạo ngắn ngày là thế mạnh của Trung tâm.
  5. Trung tâm là một tổ chức hết sức lợi nhuận để quy tụ các đề tài và dự án hiện đang bị phân tán ở nhiều đơn vị không chính danh, ở các cơ quan khác nhau:

- Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu Địa tầng phân tập các bể trầm tích sông Hồng, Cửu Long và Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản” (KC – 09 – 20/10)

- Dự án thành phần “Điều tra, nghiên cứu, đánh giá biến đổi khí hậu và dâng cao mực nước biển gây tổn thương đến tài nguyên – môi trường đới ven biển và vùng biển Việt Nam” (thuộc dự án Điều tra, nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường đới ven biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý)

- Dự án thành phần: “Đánh giá tổn thương tài nguyên – môi trường – kinh tế - xã hội vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển bền vững” (2008-2011)

6. Trung tâm đã và đang tiếp tục mở ra các nhiệm vụ mới trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và phát triển các di sản ở đới ven biển và vùng biển Việt Nam.

7. Trung tâm tích cực xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, phục vụ nghiên cứu khoa học một cách tốt nhất.

8. Trung tâm đã và đang thiết lập và đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế.

9. Tích cực triển khai, thực hiện nghiên cứu khoa học.

 

  • Website cựu sinh viên