Những thành tựu chính

Trong những năm qua, cán bộ trong Trung tâm đã tích cực tham gia giảng dạy, phụ trách đào tạo hướng mô hình hóa môi trường cho sinh viên chính quy, sinh viên chất lượng cao ngành học khoa học môi trường và học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa Môi trường. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy cho sinh viên chính quy của một số trường Đại học khác trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.

       - Hàng năm phụ trách giảng dạy chuyên đề cho sinh viên hướng mô hình hóa môi trường : 10 – 15 sinh viên 1 khóa ;

       - Phụ trách giảng dạy môn học chuyên ngành cho học viên cao học : Kinh tế môi trường ; Toán ứng dụng trong môi trường ; Biến đổi khí hậu và mô hình hóa lan truyền chất ô nhiễm.

       - Hướng dẫn học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp : 2-4 học viên/ 1 khóa.

       - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tiếp nhận sinh viên ngành môi trường tham gia nghiên cứu và thực tập tại Trung tâm.

       - Đồng hướng dẫn luận văn thạc sỹ, Nghiên cứu sinh thực hiện Luận án Tiến sỹ ở trong nước và quốc tế (CHLB Đức và Vương quốc Bỉ)

Thực hiện các đề tài khoa học, dự án hợp tác với các cấp, bộ, ngành, địa phương trong nước và quốc tế.

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển (2003-2013)" năm 2013

  • Website cựu sinh viên