Sau đại học

I. Thạc sĩ:

Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ

1. Các biểu mẫu kèm theo :

ThS-01.      (Mẫu Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoa học)

ThS-02.      (Mẫu Bản nhận xét của Cán bộ hướng dẫn)

ThS-0304.  (Mẫu Thông tin về luận văn Thạc sĩ)

ThS-05.      (Mẫu Lý lịch khoa học)

ThS-06.      (Mẫu Bảng điểm cấp Khoa)

ThS-07.      (Mẫu Công văn đề nghị Hội đồng)

ThS-08.      (Mẫu Bản nhận xét luận văn)

ThS-09.      (Mẫu Thống nhất kế hoạch bảo vệ)

ThS-10.      (Mẫu Biên bản buổi lễ bảo vệ)

ThS-11.      (Mẫu Phiếu thông tin học viên)

ThS-12.      (Mẫu Giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn Thạc sĩ)

ThS-13.      (Mẫu Tóm tắt luận văn Thạc sĩ)

2. Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ

3. Chương trình buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

II. Tiến sĩ

1. Hướng dẫn đánh giá và chấm luận án tiến sĩ 

 1. Các biểu mẫu kèm theo :

     Mẫu 01 TS-01.    (Biên bản Xêmina)

     Mẫu 02 TS-02.    (Đơn xin bảo vệ cấp cơ sở)

     Mẫu 03 TS-03.    (Lý lịch khoa học NCS)

     Mẫu 04 TS-04.    (Giấy xác nhận của đồng tác giả)

     Mẫu 05 TS-05.    (Quy cách luận án, thông tin luận án)

     Mẫu 06 TS-06.    (Nhận xét của cán bộ HD)

     Mẫu 07 TS-07.    (Đề nghị cho phép NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở)

     Mẫu 08 TS-08.    (Nhận xét của phản biện)

     Mẫu 09 TS-09.    (Nhận xét luận án Tiến sĩ)

     Mẫu 10 TS-10.    (Chương trình buổi họp đánh giá luận án cơ sở)

     Mẫu 11 TS-11.    (Biên bản bảo vệ cơ sở)

     Mẫu 12 TS-12.    (Phiếu đánh giá cấp cơ sở)

     Mẫu 13 TS-13.    (Quyết nghị của hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)

     Mẫu 14 TS-14.    (Đề nghị cho phép NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG)

     Mẫu 15 TS-15.    (Đơn xin bảo vệ cấp ĐHQG)

     Mẫu 16 TS-16.    (Danh sách đọc tóm tắt luận án)

     Mẫu 17 TS-17.    (Thông tin LATS)

     Mẫu 18 TS-18.    (Danh sách HĐ cấp ĐHQG)

     Mẫu 19 TS-19.    (Chương trình BVLA cấp ĐHQG)

     Mẫu 20 TS-20.    (Biên bản bảo vệ cấp ĐHQG)

     Mẫu 21 TS-21.    (Quyết nghị cấp ĐHQG)

     Mẫu 22 TS-22.    (Nhận xét luận án và nhận xét TTLA)

     Mẫu 23 TS-23.    (Bản tổng hợp ý kiến nhận xét)

     Mẫu 24 TS-24.    (Trích yếu luận án Tiến sĩ)

     Mẫu 25 TS-25.    (Xác nhận sửa chữa luận án)

     Mẫu 26 TS-26.    (Tập danh mục công trình)

     Mẫu 27 TS-27.    (Xác nhận sửa chữa luận án cấp ĐHQG)

2. Báo cáo tiến độ thực hiện luận án

Thông báo nộp lưu chiểu luận án, luận văn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN 

  • Website cựu sinh viên