THÔNG BÁO

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2022

 

     Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Thực hiện Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022; ngày 18/5/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tổ chức họp để lấy ý kiến đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKHTN năm 2022. Căn cứ kết quả cuộc họp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đề cử 15 thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHKHTN năm 2022 cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành

Đơn vị

1.

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

1949

Toán học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

2.

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

1954

Vật lý

Khoa Vật lý

3.

GS.TS. Bạch Thành Công

1952

Vật lý

Khoa Vật lý

4.

GS.TS. Nguyễn Xuân Cự

1952

Môi trường

Khoa Môi trường

5.

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

1954

Toán học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

6.

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

1954

Toán học

Khoa Toán - Cơ - Tin học

7.

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

1974

Sinh học

Khoa Sinh học

8.

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

1953

Vật lý

Trung tâm Nano và Năng lượng

9.

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

1959

Sinh học

Khoa Sinh học

10.

GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

1962

Hóa học

Khoa Hóa học

11.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

1952

Địa chất môi trường

Khoa Địa chất

12.

GS.TS. Nguyễn Văn Nội

1959

Hóa học

Khoa Hóa học

13.

GS.TS. Lê Thanh Sơn

1970

Hóa học

Khoa Hóa học

14.

GS.TS. Phan Văn Tân

1955

Khí tượng, khí hậu

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

15.

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

1966

Sinh học

Khoa Sinh học

     Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN thông báo đến các đơn vị, cá nhân kết quả đề cử trên. Nếu các đơn vị, cá nhân có ý kiến góp ý, trao đổi về các thành viên được đề cử xin gửi bằng văn bản về phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính (Phòng 303 nhà T1) hoặc qua địa chỉ Email tccbhc@hus.edu.vn trước 09 giờ 00 phút ngày 20/5/2022./.