Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thông tin chung
Nguyễn Thị Lan  Anh

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Email: [email protected] [email protected]

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên