Nghiên cứu khoa học

Bộ môn định hướng 3 lĩnh vực nghiên cứu chính về: Vật liệu vô cơ; Hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học; Hoá học phức chất. Hầu hết các định hướng nghiên cứu khoa học đều hướng tới ứng dụng mang nhiều thành tựu kết quả đóng gớp cho khoa học Hóa vô cơ trong nước các tổ chức quốc tế.

1. Vật liệu vô cơ

1. Nghiên cứu trong lĩnh vực các vật liệu gốm, sứ, thuỷ tinh, xitan, điều chế chất màu cho đồ gốm.

2. Nghiên cứu trong lĩnh vực xi măng, bê tông, phụ gia cho xi măng.

3. Nghiên cứu điều chế, xác định cấu trúc, tính chất và ứng dụng các vật liệu compozit, vật liệu nanocompozit.

4. Nghiên cứu điều chế, xác định cấu trúc, tính chất và ứng dụng các vật liệu kích thước nano mét.

5. Nghiên cứu điều chế, xác định cấu trúc, tính chất và ứng dụng các vật liệu xốp, vật liệu có cấu trúc lớp.

6. Nghiên cứu điều chế, xác định cấu trúc, tính chất các vật liệu điện, điện tử, vật liệu xúc tác,…

2 . Hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học

1. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của các kim loại sinh học với các phối tử có hoạt tính sinh học.

2. Nghiên cứu hoạt tính sinh học của phức chất.

3  . Hoá học phức chất

1. Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của các phức chất kim loại chuyển tiếp bằng các phương pháp vật lí và hoá lí.

2. Nghiên cứu cơ chế của các phản ứng của các phức chất.

3. Nghiên cứu các quá trình xúc tác phức - xúc tác đồng thể.

4. Tổng hợp trên khuôn.

5. Tổng hợp và nghiên cứu các cacboxylat kim loại và nghiên cứu sử dụng chúng trong viếc chế tạo vật liệu mới.

4  . Hoá học các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý.

1. Nghiên cứu quy trình công nghệ tách các nguyên tố phóng xạ từ các đối tượng tự nhiên

2. Nghiên cứu quy trình điều chế các vật liệu mới chứa các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý.

3. Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc, tính chất và ứng dụng các phức chất của các nguyên tố hiếm, đất hiếm, quý.

5  . Hoá học các nguyên tố phóng xạ

1. Nghiên cứu quy trình công nghệ tách các nguyên tố phóng xạ từ các đối tượng tự nhiên

2. Ứng dụng các đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học hoá học

3. Nghiên cứu ứng dụng đồng vị phóng xạ trong phân tích.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên