Ban Giám đốc

- Lãnh đạo PTN Hoá môi trường:
+ Trưởng PTN: PGS.TS. Đỗ Quang Trung
+ Phó trưởng PTN: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
- Danh sách cán bộ cơ hữu: 
GS. TS. Nguyễn Văn Nội
PGS. TS. Đỗ Quang Trung
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương
TS. Trần Đình Trinh
TS. Phương Thảo
ThS. Hoàng Thu Trang
- Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt: 
GS. TS. Nguyễn Văn Nội
PGS. TS. Nguyễn Đình Bảng (đã nghỉ hưu)
PGS. TS. Trần Hồng Côn (đã nghỉ hưu)
PGS. TS. Đỗ Quang Trung
PGS. TS. Nguyễn Minh Phương
TS. Trần Đình Trinh
TS. Phương Thảo
ThS. Hoàng Thu Trang
TS. Nguyễn Minh Việt (thuộc PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh)
TS. Phạm Thanh Đồng (thuộc PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh)
TS. Hà Minh Ngọc (thuộc PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh)
TS. Đặng Nhật Minh (thuộc PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh)

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên