Những thành tựu chính

2013

Tập thể Lao động Xuất sắc (Quyết định số 3034/QĐ-CTHSSV ngày 30 tháng 8 năm 2013)

  1. - Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
  2. - Bộ môn Thủy văn
  3. - Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu  Quản lý Biển

2012

Tập thể Lao động Xuất sắc (Quyết định số 2742/QĐ-CTHSSV ngày 22 tháng 8 năm 2012)

  1. - Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
  2. - Bộ môn Thủy văn
  3. - Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Dự báo Thời tiết và Khí hậu
  • Website cựu sinh viên