Chương trình đào tạo

Ngành đào tạo

+ Ngành Khoa học môi trường.

Mục tiêu đào tạo: Ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ. Đặc biệt, sinh viên theo học ngành này được trang bị các kiến thức chuyên sâu, đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về môi trường; những kỹ năng phân tích, đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường; xây dựng các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

Triển vọng nghề nghiệp: Cử nhân Khoa học môi trường có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý tại các Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý như Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ ở các Tỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện; các nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; các dự án có liên quan tới môi trường, các dự án khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể được tiếp tục cao hơn ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Một số hướng nghiên cứu chính: Sinh thái nhân văn, an toàn môi trường và phát triển bền vững; ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế xã hội, các tác động của sự thay đổi các điều kiện tự nhiên (đất, nước, không khí,…) đến hệ sinh thái; sinh thái môi trường ứng dụng, chỉ thị sinh học môi trường; phân tích đánh giá môi trường, cơ chế và động học của các quá trình công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường, các biện pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; độc chất môi trường, sự tích lũy, các quá trình lan nhiễm, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tác động đến môi trường, hệ sinh thái và con người; các quá trình trong đất và nước, mô hình hóa môi trường; quản lý môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, năng lượng; qui hoạch môi trường, qui hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất; ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường; biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Ngành Khoa học đất

Mục tiêu đào tạo: Ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học đất và thực tế ở Việt Nam, kiến thức cơ sở về địa chất, khoáng vật, phân tích các đối tượng đất, phân bón, thực vật, các quá trình trong đất, những kỹ năng thông qua nghiên cứu khoa học và thực tập thiên nhiên; phân tích và nhận biết các mối quan hệ trong các quá trình hình thành đất, các loại đất và phương pháp đánh giá, tổng hợp các số liệu phân tích, lý giải mối quan hệ biện chứng giữa các quá trình trong đất, phân bón - nước và cây trồng. Kiến thức chuyên sâu về khoa học đất và môi trường đất theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên cho sự phát triển nông, lâm nghiệp trên quan điểm sinh thái học và phát triển bền vững; quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá tác động của các quá trình sử dụng đất đến tài nguyên và môi trường đất.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học đất có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc làm công tác quản lý ở các Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu, các Bộ, Ngành, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ; trực tiếp lập các dự án về quản lý và sử dụng đất, đề xuất các biện pháp cải tạo và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường đất, đến các hệ thống nông nghiệp đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và quy hoạch môi trường đất, hoặc trực tiếp chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên đất; các lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoặc được tiếp tục đào tạo cao hơn ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Một số hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu: Hoá học đất, dinh dưỡng khoáng và cây trồng; các quá trình thoái hóa đất (quá trình sa mạc hóa, phèn hóa, mặn hóa, chua hóa đất và biện pháp cải tạo đất thoái hóa…); ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế xã hội, các tác động của sự thay đổi các điều kiện tự nhiên; xử lý chất thải nông nghiệp, triển khai ứng dụng trong thực tế; ô nhiễm đất, các quá trình lan nhiễm, tác động đến môi trường và hệ sinh thái, các biện pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường đất; qui hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất; ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên đất; hệ thống nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái học và sản xuất nông nghiệp bền vững; sinh thái môi trường đất.

+ Ngành Công nghệ môi trường.

Mục tiêu đào tạo: Ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản về công nghệ môi trường và khoa học môi trường, nắm vững các kiến thức chuyên sâu về quản lý và xử lý khí thải, nước cấp và nước thải, xử lý đất, quản lý và xử lý chất thải rắn, quản lý và xử lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng liên quan như nghiên cứu về vật liệu xử lý môi trường, khả năng khảo sát, phân tích và đánh giá môi trường; nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ trong việc xử lý chất thải, giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ, cải tạo môi trường. Nghiên cứu, thiết kế, vận hành và kiểm soát quá trình xử lý và tái sử dụng chất thải, sản xuất sạch hơn. 

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tại các Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý như Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ của các Tỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện; các nhà máy xí nghiệp và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường, môi trường và khai thác tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường, hoặc được tiếp tục đào tạo ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Một số hướng nghiên cứu chủ yếu: Công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp, xử lý thủy vực ô nhiễm; công nghệ xử lý khí thải và ô nhiễm không khí; công nghệ xử lý chất thải rắn, quản lý và chôn lấp chất thải, quản lý và xử lý chất thải nguy hại; sử dụng mô hình toán học trong công nghệ môi trường; tận thu, tái chế, tái sử dụng chất thải; nghiên cứu và ứng dụng vật liệu trong xử lý ô nhiễm môi trường.

  • Website cựu sinh viên