Đề tài, dự án

Một số đề tài nghiên cứu khoa học 
1. Nghiên cứu cấu trúc và chức năng các protein tham gia hình thành kênh chuyển vị xuyên màng tế bào vật chủ của hệ tiết loại III ở vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Mã số 106-NN.02-2016.58.
2. Nghiên cứu tạo chủng nấm dược liệu Monascus không tổng hợp citrinin để  phục vụ sản xuất monacolin K bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9. Mã số KLEPT.16.02
3. Nghiên cứu gen mã hóa peptide Cathelicidin ở một số giống bò bản địa Việt Nam. Mã số KLEPT.18.02.
4. Phân tích hệ gen các chủng virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Mã số QG.17.19.
5. Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gen mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+. Đề tài Nafosted 2014-2019.
6. Investigation of DNA methylation on gene expression of SOS1 in relation to salt stress in contrasting rice genotypes. Đề tài Quốc tế 2014-2016
7. Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa microARN164 ở cây lúa trong điều kiện mặn: đích hướng tới nhằm tăng cường khả năng chịu mặn ở cây trồng. Đề tài Quỹ Loreal-Unesco 2016-2018.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên