Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu phân loại học, sinh học, sinh thái học và phân bố các nhóm Động vật không xương sống trên cạn, các thủy vực nội địa và biển.

  • Điều tra, đánh giá tài nguyên sinh vật làm cơ sở cho việc quy hoạch, xây dựng các khu bảo tồn và vườn quốc gia nội địa và biển.

  • Đánh giá đa dạng sinh học động vật không xương sống và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và con người đối với nguồn tài nguyên sinh vật là động vật không xương sống, đặc biệt chú ý đến những khu vực sinh thái đặc thù, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.

  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và khả năng nhân nuôi một số nhóm động vật không xương sống có giá trị về mặt kinh tế, tính ứng dụng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

  • Nghiên cứu các nhóm động vật không xương sống có lợi, có hại (chú trọng đến các nhóm côn trùng, thủy sinh, ký sinh trùng) có liên quan đến nông - lâm - ngư nghiệp, y học, thú y, sức khoẻ cộng đồng và những biện pháp sử dụng, phòng trừ chúng.

  • Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống làm sinh vật chỉ thị đánh giá  chất lượng môi trường và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng phát triển bền vững. 

  • Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu hệ động vật động vật không xương sống.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên